RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 02.08.2011 10:30, EEF, Kronvalda bulvāris 1, 117
Publication language English (en)
Title in original language Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Lauris Bisenieks
Keywords qZS DC/DC converter, Variable speed wind turbine, Active rectifier.
Abstract Šis doktora darbs ir veltīts elektroenerģijas sadales tīkla un mainīga ātruma vēja ģeneratora ar pastāvīgo magnēta sinhrono mašīnu salāgojošā pārveidotāja ar pretestības avota DC/DC pārveidotāju un augstfrekvences izolāciju izpētei un izstrādei. Darbā tiek piedāvāti trīs jauni spēka shēmu varianti mainīga ātruma vēja ģeneratoriem. Darbā ar datormodelēšanas palīdzību tiek pētīti pārveidotāju darba režīmi un modelēšanas rezultāti tiek salīdzināti ar eksperimentālajiem. Jaudas zudumu analītisks novērtējums pusvadītāju elementos tiek parādīts, lai novērtētu piedāvāto shēmu piemērotību mikro un mazas jaudas vēja iekārtām. Pretestības avota līdzstrāvas pārveidotāja laboratorijas prototips tika izstrādāts un pārbaudīts. Pirmajā nodaļā tiek apskatītas vēja enerģijas izmantošanas paņēmieni. Vēja teorija pamati un vēja sadalījums tiek analizēts, lai noteiktu prasības salāgojošajam pārveidotājam. Jau zināmās pārveidotāju spēka shēmas tiek apskatītas, lai izvēlētos vispiemērotāko pilnveidošanai. Pārveidotāja spēka shēma ar augstfrekvences izolāciju tika izvēlēta tās elastīgo konfigurēšanas iespēju un galvaniskās izolācijas dēļ. Apskatot esošos pārveidotājus tika paradīta nepieciešamība meklēt jaunus shemotehniskos risinājumus un nobeigumā tika definēti pārveidotāja tehniskie parametri, atbilstoši laboratorijā pieejamajam ģeneratoram. Otrajā nodaļa ir veltīta salāgojošajiem pārveidotājiem ar pretestības avota DC/DC pārveidotāju. Tiek piedāvāti jauni spēka shēmu varianti. Tiek dots piedāvāto spēka shēmu matemātiskais apraksts un veikta to modelēšana PSIM vidē, bet rezultāti tiek eksperimentāli apstiprināti. Trešajā nodaļā tiek piedāvāts jauna spēka shēma pretestības avota DC/DC pārveidotājam ar komutējamām droselēm. Potenciālās pielietojumu jomas tiek apskatītas un analizētas. Darbs ir rakstīts angļu valodā uz 108 lapaspusēm, sastāv no ievada, trīs nodaļām un secinājumiem, kā arī tajā ir 88 attēli, 74 formulas, 12 tabulas, 100 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Reference Bisenieks, Lauris. Research and Development of Interface Converter for PMSG Based Wind Generator . PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 108 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 10460