RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Anthropometric Measurements for 3D Clothing Design

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.06.2010 10:00, Zinātņu nozares Materiālzinātne apakšnozares Tekstila un apģērbu tehnoloģijas promocijas padomes RTU P-11 atklātajā sēdē RTU, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119.auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai
Title in English Anthropometric Measurements for 3D Clothing Design
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Inga Dāboliņa
Keywords 3D scanning, human body measurements, clothing, garment designing
Abstract Promocijas darba nosaukums ir „Antropometriskie mērījumi apģērbu trīsdimensiju projektēšanai”. Darba galvenie pētniecības virzieni: apkopot un analizēt apģērbu projektēšanas un antropometrisko datu iegūšanas metodes, sistēmas un paņēmienus. Izmantojot modernās tehnoloģijas, pilnveidot apģērbu 3D datorsistēmu antropometrisko datu nodrošinājumu. Promocijas darbs sastāv no piecām pamatnodaļām, ievada, rezultātiem un secinājumiem, tajā iekļauta skaidrojumu un saīsinājumu vārdnīca, kā arī attēlu un tabulu saraksts. Ievadā dots ieskats darba problemātikā, pamatota veikto pētījumu aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, raksturota darba aprobācija. Darba pirmajā nodaļā ir apskatītas, analizētas un sistematizētas, kā arī salīdzinātas apģērbu datorizētās projektēšanas metodes un sistēmas, dota apģērbu projektēšanas pamatprocesu un sistēmu komponenšu mijiedarbība, raksturojums un problemātika. Otrajā daļā apkopotas, sistematizētas un analizētas antropometrisko datu iegūšanas metodes, sistēmas un iespējas. Aplūkotas un analizētas dažādu metožu kombinēšanas iespējas, dots metožu salīdzinājums. Analizētas dažādas datu iegūšanas ierīces, to piemērotība cilvēka ķermeņa virsmas apraksta un mēru iegūšanai. Trešajā promocijas darba nodaļā apzināti un analizēti cilvēka ķermeņa 3D skenēšanas iespēju ierobežojumi, dots to analītiskais apskats, identificētas risinājumu iespējas. Ceturtajā daļā apkopotas un analizētas ķermeņa virsmas izklāšanas metodes ar mērķi identificēt trīsdimensiju vidē definētas apģērba virsmas izklāšanas iespējas. Piektajā nodaļā aprakstītas eksperimentāla 3D manekena realizācijas iespējas, dots īstenošanas apraksts, izklāstīta piedāvātā pieeja 3D projektēšanas īstenošanai, praktisku uzdevumu risināšanai apģērba projektēšanas 3D vidē. Specificēti 3D antropometrisko pētījumu rezultāti. Promocijas darba rezultāti un secinājumi ir apkopoti darba noslēguma nodaļā. Darba apjoms ir 132 lappuses pamatsadaļās, 176 lappuses kopā ar pielikumiem, darbā ir 48 attēli, 9 tabulas, 6 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 110 vienumus.
Abstract in English The dissertation title is "Anthropometric measurements for 3D clothing design." The main research areas are as follows: the collection and analysis of apparel design and anthropometric data collection methods and systems; the development of anthropometric data from 3D clothing computer systems using modern technologies. The doctoral thesis consists of five main chapters, an introduction, the results and the conclusions; it contains an explanatory and an abbreviations glossary, as well as a list of images and tables. The introduction part gives an insight into the works main issues, a justified research topicality, a defined purpose and the tasks and a characterization of the work approbation. The first chapter discusses, analyzes and systematizes as well as compares the apparel CAD methods and systems. It shows the interaction, characteristics and problems of the basic processes and system components of clothing design. The second chapter summarizes, systematizes and analyzes anthropometric data collection methods, systems and options. Combining possibilities of various methods are being discussed and analyzed; a comparison of these methods is included. Various data acquisition devices, their suitability for the description of the human body’s surface and the acquisition of measurements are being analyzed. The third chapter of the thesis identifies and analyzes the capability limits of 3D human body scanning, giving an analytical review and identifying possible solutions. The fourth chapter summarizes and analyzes the layout techniques of the human body’s surface with the goal of identifying the possibilities of laying out a garments surface defined in a three-dimensional environment. The fifth chapter describes the implementation opportunities of a 3D experimental mannequin; gives a description of the implementation; states the proposed approach to the 3D design implementation and the solution of practical tasks of clothing design in a 3D environment. It specifies the results of the 3D anthropometric studies. The final chapter of the thesis summarizes the results and conclusions. The thesis has 132 pages in the main chapters, 176 pages including the annexes; it includes 48 pictures, 9 tables, 6 annexes and a bibliography that contains 110 units.
Reference Dāboliņa, Inga. Anthropometric Measurements for 3D Clothing Design. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2010. 132 p.
Summary in English Summary in English
ID 11008