RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Innovative Solutions of Improving the Management of Public Investment Projects

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 25.11.2011 10:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Meža ielā 1/7, 309. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Publisko investīciju projektu vadības pilnveidošanas inovatīvie risinājumi
Title in English Innovative Solutions of Improving the Management of Public Investment Projects
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Andra Feldmane
Keywords public investment projects, public investments in Latvia
Abstract Promocijas darbā tika veikta publisko investīciju analīze Latvijā, raksturota to nozīme Latvijas policentriskajā attīstībā, kā arī noteiktas publisko investīciju projektu (PIP) plānošanas un realizācijas nepilnības reģionālā un valsts līmenī. Tika pētīti PIP vadīšanas problemātiskie jautājumi un noteikti publisko investīciju projektu vadības efektivitāti galvenie kavējošie faktori. Promocijas darbā izstrādāts jauns publisko investīciju projektu vadības un finansēšanas pilnveidošanas modelis, kurš ir sasaistīts ar publisko investīciju projektu vadības un finansēšanas pilnveidošanas metodi, kuras pielietojumā iekļautas sinerģētiskās ekonomikas atziľas un teorētiskās nostādnes. Publisko investīciju realizācijā izstrādājot finansējuma piesaistes struktūru, ir svarīgi izmantot pēc iespējas efektīvākus finanšu risinājumus. Svarīgi būtu ľemt vērā ne tikai valsts budžeta plānošanas, ES fondu plānošanas, privātā sektora pieejamos finanšu līdzekļus, bet meklēt arī jaunus finanšu piesaistes veidus. Tāpēc tiek aplūkots publiskās un privātās partnerības pielietojums publisko investīciju projektu realizācijas uzlabošanā, publisko investīciju projektu pozicionēšana vērtspapīru tirgū, kā arī PIP izmaksu minimizēšana uz PIP apvienošanas un paketēšanas pamata. Tika izstrādāts investīciju ekonomiskās lietderības paaugstināšanas modelis, kā arī piedāvāti inovatīvi risinājumi ar pievienotās vērtības nodokli publiskās privātās partnerības projektos.
Abstract in English The PhD thesis analyzed public investments in Latvia, characterized their role in the polycentric development of Latvia, and identified the deficiencies of planning and implementation of public investment projects (PIP) on regional and national levels. The study addressed problem issues of PIP management and the major factors impeding the public investment project management efficiency. The PhD thesis developed a new model for improving the management and funding of public investment projects, which is related to the public investment project management and financing improvement method, the application of which includes ideas and theoretical approaches of economy of synergies. When developing the funding attraction structure in public investment implementation, it is important to use financial solutions as efficient as possible. It would be important to take into account not only the funds under the national budget planning, EU funds planning, but also look for new means of attracting funding. Therefore, the application of the public and private partnership in improving the implementation of public investment projects, positioning of public investment projects in the securities market, as well as reduction of PIP costs due to economies of scale. A model for improvement of the economic efficiency of investments was developed, and innovative solutions with value added tax in public private partnership projects proposed.
Reference Feldmane, Andra. Innovative Solutions of Improving the Management of Public Investment Projects. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 149 p.
Summary in English Summary in English
ID 11358