RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Working Environment as a Relevant Element of the Information Systems of Organization

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Darba vide kā būtisks organizācijas informācijas sistēmas elements
Title in English Working Environment as a Relevant Element of the Information Systems of Organization
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Jānis Ieviņš
Ilona Ezera
Keywords organization, information system, management, working environment
Abstract Informācijas lietošanā var izdalīt divus līmeņus: 1) sabiedriskais jeb globālais līmenis; 2) grupas līmenis, resp., organizācijas vajadzībām nepieciešamais līmenis. Informācijas izmantošanas efektivitāte organizācijā ir atkarīga no organizācijas iekšējās informācijas sistēmas pilnīguma pakāpes, ko nosaka organizācijas iekšējās vides elementu struktūra, saturs un mijiedarbība. Jebkuru organizāciju tās vadīšanas aspektā var aplūkot kā atsevišķu elementu kopumu, kuri savukārt var tikt transformēti atsevišķos informācijas sistēmas modeļos. Organizācija kā sistēma var darboties tikai tad, ja attiecīgie informācijas sistēmas modeļi ir savstarpēji savietojami, saistīti, kā arī nodrošināta vajadzīgās informācijas aprite un apmaiņa iekšējās vides elementu kopuma un to pilnīguma izpratnē. Minētais nosaka informācijas globālā tirgus lietderīguma pakāpi grupu jeb organizāciju lietotāju līmenī. Šajā aspektā apskatīsim organizācijas iekšējās vides elementu kopumu un tā pilnīguma pakāpi, uzsverot darba vides kā jauna elementa nozīmi informācijas sistēmas pilnveidošanā.
Abstract in English The development of the information market mainly depends on the level of efficient utilisation of informations as a socially valuable resource. According to the authors, we may speak about utilisation of information at two levels: social or global level; and group level, i.e. organizational level. Efficiency of utilisation of information is an organization depends on the completeness of the organizatio`s internal information systems consisting of elements of internal internal environment structure of the organization, as well their contents and interaction. Every organization, in terms of management, can be examined as a product of separate elements, which in its turn can be transformed into seperate information system models. Organization as a system can operate efficiently only if respective information system models are mutually interconnected, ensuring efficient exchange of information and necessary aggregate of internal environment elements. The later determines the utility level of the global information market at the group or organization level. The authors focus on the aggregate of internal environment elements in an organization and the degree of its completeness, emphasizing the relevance of the working environment as a new elements in improving the information system.
Reference Ieviņš, J., Ezera, I. Working Environment as a Relevant Element of the Information Systems of Organization. Economics and Business. Vol.8, 2004, pp.47-54. ISSN 1407-7337.
Full-text
ID 11653