RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Influence of Quality of Innovative Services on Their Competitiveness

Publication Type Publications in RTU scientific journal
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Inovatīvu pakalpojumu kvalitātes ietekme uz to konkurētspēju
Title in English Influence of Quality of Innovative Services on Their Competitiveness
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Rita Greitāne
Anatolijs Magidenko
Keywords service, quality, competitiveness, quality costs, perceptible risk,
Abstract Rakstā autori apskata pakalpojumu konkurētspējas kritērijus, galveno uzmanību pievēršot vienam no kritērijiem- pakalpojumu kvalitātei. Autori uzskata, ka inovatīva rakstura pakalpojumu kvalitātes izmaksu noteikšanai būtu lietderīgi klasificēt pakalpojumus divās grupās pēc pakalpojuma rezultāta: pakalpojumos, kuru rezultāts ir taustāms, materiāls, un pakalpojumos, kuru rezultāts nav materiāls, bet ir sajūtams. Pakalpojumu klasifikācija šādās divās grupās atvieglo kvalitātes izmaksu noteikšanu un saskaņo tās ar pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas kritērijiem. rakstā apskatīti arī ar pakalpojumu kvalitātes uztveri saistīti jautājumi, kā arī uztveramā riska ietekme uz kvalitātes izmaksām. Rakstā piedāvāti inovatīvu pakalpojumu uztveramā riska samazināšanas pasākumi pakalpojumu konkurētspējas saglabāšanai. Rakstā parādīta pakalpojumu veidu saikne ar kvalitātes izmaksu redzamo un slēpto daļu. lai saglabātu pakalpojumu konkurētspēju, uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem panākt lielāku kvalitātes līmeņa pieaugumu, salīdzinot ar izmaksu pieaugumu. Tā kā pakalpojumu konkurētspēju ietekmē arī makroekonomiskā situācija valstī, tad rakstā ir uzskaitīti būtiskākie MVU pakalpojumus ietekmējošie faktori. MVU ir iespēja būt konkurētspējīgiem, nevis orientējoties uz zemu cenu un apmierinošu kvalitāti, bet piedāvājot kvalitatīvu, inovatīvu un patērētāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu. Rakstā minētie makroekonomiskie faktori ietekmē inovatīvo pakalpojumu cenu, kas ekonomiskās krīzes laikā ir viens no svarīgākajiem konkurētspējas kritērijiem.
Abstract in English Authors of the article examine criterions of service competitiveness paying main attention to one criterion – quality of services. Authors believe that for determination of cost of innovative services it would be useful to classify services into two groups according the result of services: services which result is material or tangible and services which result is intangible. Classification of services in such groups enable determination of the quality cost and align them with criterions of competitiveness of service enterprises. Article handles also questions related to the quality perception as well as influence of perceived risk on the cost of quality. Article offers measures to reduces the perceived risk to protect competitiveness of services. Article indicates relationships between types of services and visible and hidden parts of the quality cost. In order to protect competitiveness of services enterprises have to be able to achieve bigger increase of quality level comparing to cost increase. Due to the fact that competitiveness of services is influenced by macroeconomic situation in the country the article lists most important factors that influence services of SMEs. SMEs could be competitive not by orientating on low price and satisfactory quality, but by offering services that are high quality, innovative and responding to needs of consumers. Macroeconomic factors that are mentioned in the article influence price of innovative services, what in the time of economic crisis is one of the most important criterions of competitiveness.
Reference Greitāne, R., Magidenko, A. Influence of Quality of Innovative Services on Their Competitiveness. Economics and Business. Vol.19, 2009, pp.47-51. ISSN 1691-0737.
Full-text
ID 11738