RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Classification and Competitiveness of Innovative Services from Point of View of Quality Costs

Publication Type Full-text conference paper published in other conference proceedings
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Inovatīvu pakalpojumu klasifikācija un konkurētspēja no kvalitātes izmaksu viedokļa
Title in English Classification and Competitiveness of Innovative Services from Point of View of Quality Costs
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Rita Greitāne
Anatolijs Magidenko
Keywords quality costs, service, price
Abstract Rakstā autori apskata esošos pakalpojumu klasifikācijas veidus un pakalpojumu konkurētspējas kritērijus. Mārketinga teorijā un praksē ir pazīstama pakalpojumu klasifikācijas pēc dažādām pazīmēm. Autori uzskata, ka inovatīva rakstura pakalpojumu kvalitātes izmaksu noteikšanai būtu lietderīgi klasificēt pakalpojumus divās grupās pēc pakalpojuma rezultāta: pakalpojumi, kuru rezultāts ir taustāms vai materiāls un pakalpojumi, kuru rezultāts nav taustāms. Šāda pakalpojumu klasifikācija atvieglo kvalitātes izmaksu noteikšanu un saskaņo tās ar pakalpojumu uzņēmumu konkurētspējas kritērijiem. Autori rakstā apskata arī pakalpojumu un to kvalitātes uztveri, kā arī uztveramā riska ietekmi uz kvalitātes izmaksām. Rakstā parādīta arī pakalpojumu veidu saikne ar kvalitātes izmaksu redzamo un slēpto daļu.. Apkopojot dažādus konkurētspējas kritērijus, autori piedāvā MVU izmantot 7 kritērijus, kas ir novērtējami gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Rakstā galvenā uzmanība pievērsta vienam no konkurētspējas kritērijiem un to veidojošajām izmaksām- pakalpojumu kvalitātei. Autori apskata arī pakalpojuma vērtības izpratni no patērētāju un pakalpojuma sniedzēju puses.
Abstract in English Authors of the article examine existing classification of services and criterions of service competitiveness. Marketing theory and practice qualifies service by different characteristics. Authors believe that in order to determine quality costs of innovative services classification of services into two groups would be useful: services which results are tangible or material and services which results are intangible. This classification enables determination of quality costs and harmonizes those with criterions of competitiveness of service providers. In the article authors review perception of services and their quality as well as influence of perceived risk on quality costs. The article shows the link between different classes of services and visible and invisible part of service quality costs. Agglomerating different criterions of competitiveness authors offer to SMUs 7 criterions that could be evaluated both quantitative and qualitative. Main attention in the article is paid to one criterion of competitiveness – service quality – and its formative costs. Authors analyze service value perception from point of view of both consumers and service providers. In order to keep competitiveness of services enterprises have to be able to achieve growth of quality level higher than growth of quality costs.
Reference Greitāne, R., Magidenko, A. Classification and Competitiveness of Innovative Services from Point of View of Quality Costs. In: 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE’ 2009): konferences rakstu krājums , Latvia, Rīga, 15-16 October, 2010. Rīga: RTU, 2010, pp.82-85. ISBN 9789984321738.
ID 11752