RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research on Expanded Polystyrene Product Manufacturing Process

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 27.12.2011 13:00, MLĶF, 272.aud.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi
Title in English Research on Expanded Polystyrene Product Manufacturing Process
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Olita Medne
Keywords EXPANDED POLYSTYRENE BLOCKS, TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF MANUFACTURING, RAW MATERIAL GANULOMETRY, MECHANICAL PROPERTIES, THERMAL CONDUCTIVITY
Abstract Promocijas darbā pirmo reizi sistemātiski pētītas putu polistirola bloku ražošanas tehnoloģisko parametru likumsakarības un bloku kvalitāti nodrošinošo faktoru kopums. Pētītas izstrādājumu īpašības blokos, atsaucoties uz EN norādītajām normām un analīžu metodēm, kā arī izmantojot gaismas mikroskopijas un granulometrijas metodes. Darba gaitā izvērtēta izejvielu granulometriskā sastāva ietekme un bloku ražošanas procesa tehnoloģisko parametru ietekme uz izstrādājumu īpašībām EPS bloku tilpumā (spiedes pretestību, stiepes stiprību, tilpummasu, siltumvadāmību, ūdens absorbciju). Literatūras apskatā apkopota un izvērtēta informācija par putu polistirola izstrādājumu īpašībām, struktūru un sagatavošanas parametru ietekmējošiem lielumiem laika periodā no 1981. līdz 2010. gadam. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 127 lpp. Darbs satur 99 attēlus, 15 tabulas un tajā izmantoti 86 literatūras avoti.
Abstract in English In the Doctoral Thesis for the first time the impact of technological parameters of the expanded polystyrene block manufacturing process and set of block quality ensuring factors were systematically researched for openly published. The product’s properties in blocks were investigated, referring to EN defined norms and analysis methods, as well as using light microscopy and granulometry methods. In the course of work, the influence of raw material granulometry and influence of technological parameters of block manufacturing process on the product’s properties in EPS blocks volume (compression stress, tensile strength, density, heat conductivity, water absorption) were determined. Recommendations for the EPS block quality improvement were formulated. In the literature review the information on the expanded polystyrene product properties, structure and influencing values of the preparation parameters has been summarized and evaluated for the period from 1981 to 2010. The Doctoral Thesis has been written in the Latvian language, its volume is 127 pages. The Thesis consists of 99 pictures, 15 tables and 86 literature sources have been used in it.
Reference Medne, Olita. Research on Expanded Polystyrene Product Manufacturing Process. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2011. 127 p.
Summary in English Summary in English
ID 12148