RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Closed Kinematic Chain Analysis in Athletes' Start Performance at a Sliding Track

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 17.10.2012 14:00, Kaļķu iela 1, 119. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Slēgtās kinemātiskās ķēdes analīze sportistu startam kamaniņu-bobsleja trasē
Title in English Closed Kinematic Chain Analysis in Athletes' Start Performance at a Sliding Track
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.6 Medical engineering
Authors Veronika Fedotova
Keywords 3D MOTION MODELLING, COMPUTER MODELLING, THE SPORT OF LUGE, CAMERA CALIBRATION, MOTION CAPTURE, BIOMECHANICS OF STARTlll
Abstract Promocijas darbs ir veltīts kamaniņu starta datora modeļa izveidei un sportistu treniņu un sacensību vietām piemērotas kameru kalibrēšanas metodikas izstrādei. Darba struktūra ir sekojoša: ievadā ietverts tēmas pamatojums un aktualitāte, formulēts darba mērķis un uzdevumi, pierādīta darba zinātniskā novitāte un praktiskā vērtība. Pirmajā nodaļā pēc pieejamiem literatūras avotiem sniegts bobsleja, skeletona un kamaniņu sporta vispārīgs raksturojums, atspoguļots tekošais pētniecības stāvoklis šajos sporta veidos, apkopoti publicēto pētījumu rezultāti laika periodā no 1978. līdz 2011. gadam. Detalizēti aprakstīta starta izpildes tehnika kamaniņu sportā, apskatīts kinemātisko ķēžu jēdziens un optoelektroniskās kustību analīzes pielietojums sporta biomehānikā, kā arī izskatīti datora modelēšanas jautājumi un ķermeņa masu ģeometrijas noteikšanas metodes sporta zinātnē. Otrā nodaļā raksturotas darba izstrādē izmantotās iekārtas un metodes, aprakstīta eksperimentālo materiālu reģistrācijas gaita, pamatota jaunas videokameru kalibrēšanas metodikas izstrādes nepieciešamība un aprakstīta izstrādātās kalibrēšanas metodikas būtība. Trešajā nodaļā ir analizēti iegūtie darba rezultāti, sniegts detalizēts izstrādāto datora modeļu apraksts un novērtēta modeļu pielietojamība. Secinājumos ir formulēti sasniegtie darba rezultāti un atziņas. Pielikumos ir ievietoti papildus skaidrojošie materiāli Literatūras sarakstā ir uzskaitīti darbā izmantotie literatūras avoti (laika periods no 1978. līdz 2012. gadam). Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms sastāda 124 lpp. Darbs satur 54 attēlus, 18 tabulas, 147 literatūras avotus un 9 pielikumus uz 42 lpp.
Abstract in English The Doctoral thesis concerns development of a computer model of start in the sport of luge and development of cameras’ calibration procedure, which can be implemented at the athletes’ competitive and training environment. The Thesis is organised as follows: justification of choice of the topic and its relevance is included in the Introduction together with objectives and rationale of the research. Validation of the scientific novelty and practical applicability of the research is also included in the Introduction. In the first chapter a general description of bobsleigh, skeleton and the sport of luge (the sliding sports) is given on the basis of the available sources. Current research state and general conclusions from the studies conducted in the sliding sports during 1978 – 2011 are provided. The chapter also includes a detailed description of start performance in the sport of luge, the concept of kinematic chains in sports biomechanics, description of the motion capture method, computer modelling and computation of body inertia parameters in sports science. The second chapter provides information on equipment and methods used in the study and the research material collection procedure. Also included is justification of the new calibration approach development and essence of camera calibration procedure. In the third chapter the achieved research results are discussed and the developed models are described in detail together with their applicability analysis. Conclusions include formulation of the results and general achievements of the research. Appendices contain additional information and descriptive materials. References present the list of sources used throughout the Thesis (including period from 1978 till 2012). The doctoral Thesis is written in Latvian, includes 124 pages, and contains 54 figures, 18 tables, 147 references and 9 appendices on 42 pages.  
Reference Fedotova, Veronika. Closed Kinematic Chain Analysis in Athletes' Start Performance at a Sliding Track. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 124 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 13966