RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: -

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Cietu ķermeņu neregulāra rakstura virsmu 3D raupjuma parametru pētījumi
Title in English -
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.3 Mechanical engineering
Authors Māris Kumermanis
Keywords Nav
Abstract Grāmatā ir apskatīta virsmas 3D raupjuma parametru noteikšana, pielietojot gadījuma lauku teoriju. Detalizēti izpētīti virsmas raupjuma parametru noteikšanas jautājumi, ir dots to analītisks un eksperimentāls novērtējums, kā arī pilnveidota esošā virsmas 3D raupjuma mikrotopogrāfisko parametru mērīšanas pa virsmas šķēlumiem metodika. Darbā ir definēts raupjas virsmas mikrotopogrāfiskais modelis un tā izejas parametri. Liela uzmanība tiek pievērsta tādiem 3D raupjuma parametriem kā RaT, Hmax, MB, μu, H, Vu un Sa, St, Sds, Stp, Ssc, Vm(h), ir apskatīti parametru noteikšanas precizitātes jautājumi – mērīšanas laukumiņu un trašu izmēri. Veikti analītiski–eksperimentāli pētījumi, izmantojot Taylor Hobson Form Talysurf Intra 50 un Surtronic 25 mērīšanas iekārtas, un Taly- Map Expert mērījumu datu apstrādes programmu, kā rezultātā ir izdarīti secinājumi par parametru pielietojamību virsmas 3D raupjuma raksturošanai. Grāmatā ir izstrādāta salīdzinoši vienkārša mērīšanas instrukcija neregulāra rakstura virsmu 3D raupjuma parametru mērīšanai ar kontakta tipa profilometriem/ profilogrāfiem, kuras pielietošanas rezultāti uzrāda labu atbilstību teorētisko aprēķinu rezultātiem. Sagaidāmo rezultātu izkliede ir 5% robežās. Apskatīti virsmu 3D raupjuma parametru datu bāzes veidošanas vispārīgie jautājumi un parādīti tās piemēri dažādi apstrādātām, tai skaitā – pārklātām, virsmām. Grāmata ir saistīta ar virsmas 3D raupjuma parametru analīzi, to noteikšanas precizitāti un mērīšanas metodiku. To var izmantot gan mašīnzinību nozares studenti, gan ražošanas speciālisti.
Abstract in English -
Reference Kumermanis, M. -. Rīga: RTU, 2012. 120 p. ISBN 2-86272-389-4.
ID 13974