RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: With Magnesium Ions Substituted Hydroxyapatite Synthesis with Wet Chemical Precipitation

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Ar magnija joniem aizvietota hidroksispatīta sintēze, izmantojot šķīduma ķīmiskās nogulsnēšanas metodi
Title in English With Magnesium Ions Substituted Hydroxyapatite Synthesis with Wet Chemical Precipitation
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Līga Stīpniece
Kristīne Šalma-Ancāne
Keywords Magnesium, hydroxyapatite, wet chwmical precipitation
Abstract Pēdējo gadu zinātniskās literatūras analīze liecina par pieaugošu interesi Mg jonu iekļaušanai sintētisko kalcija fosfātu (CaP) biomateriālu, īpaši, hidroksilapatīta (HAp) struktūrā, jo ir noteikts, ka Mg jonu klātbūtne HAp biomateriālu sastāvā uzlabo šo materiālu bioaktivitāti organismā. Saskaņā ar literatūras datiem Mg jonu iekļaušana Ca jonu vietā HAp struktūrā ir ierobežota. Vairāki autori norāda atšķirīgu limitējošo Mg jonu daudzumu, kas iekļauts HAp struktūrā pēc sintēzes, t.i., robežās no 0,3 -  29 masas %. Tādējādi Mg jonu iekļaušanās efektivitāte atkarīga no sintēzes metodes un Mg jonu saturoša reaģenta dabas un koncentrācijas. Darba mērķis - izstrādāt modificētu HAp sintēzes tehnoloģiju Mg saturoša reģenta pievienošanai sintēzes vidē, kā arī Mg jonu iekļaušanai sintēzes produkta struktūrā un izvērtēt Mg jonu iekļaušanas efektivitāti un ietekmi uz HAp produkta īpašībām pēc sintēzes un termiskās apstrādes. Veikt iegūto sintēzes produktu fāžu un molekulārā sastāva, kā arī morfoloģijas pētījumus pēc sintēzes un termiskās apstrādes. Veikt ķīmisko elementu koncentrācijas analīzi.
Abstract in English Analysis of scientific literature shows a growing interest Mg ions into synthetic calcium phosphate (CaP) biomaterials, especially hydroxyapatite (HAp) formation, as it is established that the presence of Mg ions in HAp biomaterial composition enhances bioactivity of these materials in the body. According to the literature, Mg ions incorporation into HAp structure is limited. Several authors point out different limiting Mg ions concentration incorporated into HAp structure, i.e., in the range 0.3 - 29 weight%. Thus, Mg ions incorporation efficiency depends on the methods of synthesis and Mg ions containing reagent's nature and concentration. The goal - to develop modified HAp synthesis technology for Mg-containing regent adding into synthesis environment, as well as Mg ionsincorporation into the structure of the product and evaluate the effectiveness of inclusion of Mg ions and those impact on characteristics of as-synthesized product and product after thermal treatment. Take the resulting product synthesis phase and molecular composition and morphology studies on the synthesis and heat treatment.
Hyperlink: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,7956/konference2012_2.pdf 
Reference Stīpniece, L., Šalma-Ancāne, K. With Magnesium Ions Substituted Hydroxyapatite Synthesis with Wet Chemical Precipitation. In: 53. RTU Studentu zinātniskās un theniskās konferences materiāli, Latvia, Rīga, 23-23 April, 2012. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012, pp.243-243. ISBN 978-9934-10-391-9.
Full-text
ID 14609