RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Using Innovative Approaches for Modeling Political and Technological Solutions for Energy Efficiency in Buildings

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 17.12.2012 15:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulvāris 1, Rīga, 21.auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Inovatīvu pieeju izmantošana ēku energoefektivitātes politisko un tehnoloģisko risinājumu modelēšanā
Title in English Using Innovative Approaches for Modeling Political and Technological Solutions for Energy Efficiency in Buildings
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Gatis Žogla
Keywords energy efficiency, buildings, phase change materials, political instruments
Abstract Pieaugošais enerģijas patēriņš un izsīkstošie energoresursi liek domāt par enerģijas patēriņa samazināšanu un efektīvāku izmantošanu. Mājsaimniecību sektora enerģijas patēriņš ir 40 % no kopējā enerģijas patēriņa Eiropas Savienībā. Lai samazinātu šo enerģijas patēriņu Eiropas Savienībā ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un energoefektivitātes pakalpojumiem, kas paredz ES dalībvalstīm līdz 2016.gadam samazināt valstu enerģijas galapatēriņu par 9% attiecībā pret atskaites periodu. Šī promocijas darba ietvaros apskatīts mājsaimniecību sektors, kas ir lielākais enerģijas patērētājs Latvijā un kurā paredzēts sasniegt lielāko enerģijas patēriņa ietaupījumu, lai izpidītu direktīvas prasības. Promocijas darba ietvaros apskatīta ēku renovācijas norise un to ietekmējošie faktori un parametri. Apskatīts, kā dažādi energoefektivitātes paaugstināšanu veiconoši politikas instrumeti ietekmē ēku renovācijas procesa ātrumu un vai izmantojot šos politikas instrumentus iespējams sasniegt valsts noteikto mērķi. Promocijas darbā veikta modelēšana izmantojot sistēmdinamikas principus, apskatot kā dažādi procesi ir savstarpēji saistīti un kāda ir mijiedarbība starp tiem. Tā kā bez ēku renovācijas tiek veikta arī jaunu ēku celtniecība, tad arī jaunajām ēkām jābūt energoefektīvām un ar pēc iespējas mazu enerģijas patēriņu. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par ēku energoefektivitāti paredz, ka jau no 2020.gada visām jaunajām ēkām jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. Esošie tehnoloģiskie risinājumi aukstā klimatā nevar nodrošināt gandrīz nulles enerģijas patēriņu. Šī promocijas darba ietvaros izstrādāts tehnoloģiskais risinājums, kas aukstā klimatā palīdz sasniegt gandrīz nulles enerģijas ēku, samazinot apkures enerģijas patēriņu. Jaunais tehnoloģiskais risinājums izmanto ūdens – ledus fāzu pārejas latento enerģiju, lai samazinātu ēku siltuma vadīšanas zudumus, un tiek izmantots zema potenciāla siltums (grunts), lai atgūtu ūdens sasalšanas laikā zaudēto enerģiju. Izstrādātais tehnoloģiskais risinājums samazina ēku siltumvadīšanas zudumus aukstā klimatā – jo aukstāks klimats, jo lielāks ir siltuma vadīšanas zudumu ietaupījums. Šis tehnoloģiskais risinājums arī samazina ēkas apkures pīķa slodzi, kas dod iespēju ēkā uzstādīt mazākas jaudas apkures katlu un apsildes ierīces. Promocijas darbam ir vairākas mērķa grupas, kas ietver politikas veidotājus un izstrādātājus, energoservisa uzņēmumus, jaunu tehnoloģiju ražotājus un ieviesējus, kā arī daudzdzīvokļu ēku un vienģimenes ēku iedzīvotājus.
Abstract in English Increasing energy consumption and depleeting energy sources make us to reduce energy consumption and use energy more efficiently. Energy consumption in household sector makes up 40% of total energy consumption in the European Union. To reduce energy consumption in the European Union the European Parliament and Council Directive on energy end-use efficiency and energy services, which compels to reduce the final energy consumption by 9% compared to the reference period in EU member states by 2016, was approved. This thesis examines the household sector, which is the largest consumer of energy in Latvia. This thesis deals with the building renovation and factors and parameters influencing it. Thesis looks at how the various energy efficiency policy promoting instrumets affect the rate of building renovation and if it is possible to reach set goals by using these policy instruments. In this thesis system dynamics modeling is done to see how various processes are interrelated, and the interactions between them. Not only buildings are being renovated but also new buildings are being built. New buildings have to be as energy efficient as possible. European Parliament and Council Directive on the energy performance of buildings requires that from 2020 all new buildings must be nearly zero energy buildings. Current technological solutions in cold climates can not provide near-zero energy consumption. During work on this thesis technological solution that helps to achieve near-zero-energy buildings in cold climate was developed. The new technological solution uses water-ice phase transition latent energy to reduce building heat conduction losses, and low-potential heat source (ground) is used to recover lost latent energy during the freezing of water. The developed technological solution reduces building heat transfer losses in cold climates - the colder the climate, the greater the savings of heat conduction losses. This technology could also reduce the heating peak load, which allows the building to install smaller capacity boilers and heating equipment. Thesis has a number of target groups, including policy makers and developers, energy service companies, new technology providers, developers and producers, as well as apartment building and single-family building residents.
Reference Žogla, Gatis. Using Innovative Approaches for Modeling Political and Technological Solutions for Energy Efficiency in Buildings. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2012. 158 p.
Summary in English Summary in English
ID 14868