RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Research of the Wireless Monitoring and Control Systems for Electro-Technological Devices

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 12.02.2013 15:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Kronvalda bulv. 1, 117. auditorija
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu izpēte
Title in English Research of the Wireless Monitoring and Control Systems for Electro-Technological Devices
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Pēteris Apse-Apsītis
Keywords Electro-techonogical devices, wireless
Abstract Promocijas darbā “Elektrotehnoloģisko iekārtu bezvadu monitoringa un vadības sistēmu izpēte” ir izklāstīta galveno pētījumu būtība attālinātās vadības, parametru un datu iegūšanas metodēs un paņēmienos vairākas spēka elektronikas un elektroiekārtu sistēmās. Darbā ir veikta bezvadu monitoringa un vadības sistēmu (EIBMVS) klasifikācija, izstrādātas EIBMVS moduļu komunikācijas metodes un ir izpētīta EIBMVS praktiskā realizācija: а) elektropiedziņas un robotu sistēmās, b) LED gaismekļu vadībā, c) attālinātas vadības eLaboratorijas iekārtās un d) elektroenerģijas patērētāju monitoringa sistēmā. Energoelektronikas elektriskās shēmas ir izstrādatas no EIBMVS potenciālā pielietojuma viedokļa objektos, kuros ir nepieciešama energoelektronikas lietošana. Izstrādāta datorprogrammas FileMaker datubāzes izmantošanas metode EIBMVS vadībā. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 153 lappusēm, satur 90 attēlus un ilustrācijas, 8 tabulas, 10 pielikumus un tajā ir izmantoti 134 informācijas avoti.
Abstract in English The Doctoral thesis “Research of Wireless Monitoring and Control Systems for Electrotechnology Equipment” reflects the content of the research in filed of the field of wireless remote control and measurement data acquisition techniques and methods in several power electronics electrotechnology systems. The thesis deals with a classification of determining wireless parameters and control systems, communication methods and technique and practical evaluation for: a) electrical drive and robotics, b) LED lighting management, c) remote management of eLaboratory equipment, d) electricity consumption monitoring systems. Wireless data exchange methods and power electronics circuitry is developed and discussed in terms of the potential application at sites which require the use of power electronics. The thesis describes development of the use of a FileMaker database software for management of the systems. The thesis are written in Latvian, contains 153 pages, 90 images, 8 tables, 10 annexes and is based on 134 bibliographical (information) sources.
Reference Apse-Apsītis, Pēteris. Research of the Wireless Monitoring and Control Systems for Electro-Technological Devices. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. pp.153.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15478