RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of N-Arylhydroxamates by Copper-Catalyzed Cross-Coupling Reaction

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 21.02.2013 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language N-Arilhidroksamātu sintēze vara katalizētā sametināšanas reakcijā
Title in English Synthesis of N-Arylhydroxamates by Copper-Catalyzed Cross-Coupling Reaction
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Tatjana Kukoša
Keywords HYDROXAMIC ACIDS, N-ARYLATION, COPPER CATALYSIS, N-ALKOXYINDOL-2-ONES
Abstract Promocijas darbā izpētītas O-alkilhidroksamātu iekšmolekulārās un starpmolekulārās N-arilēšanas iespējas vara katalīzes apstākļos. Literatūras apskatā apkopoti un analizēti jaunākie dati par hidroksilamīnu un hidrazīnu atvasinājumu, ka arī sēra-slāpekļa saiti saturošo savienojumu N-arilēšanu pārejas metālu katalizētās sametināšanas reakcijās un informācija par ciklisko N-alkoksi-N-arilamīdu sintēzi. Pētījuma rezultātā pirmo reizi iegūti N-arilhidroksāmskābes atvasinājumi vara katalīzes apstākļos. Izstrādātas jaunas metodes N-alkoksiindol-2-onu iegūšanai un O-alkil-N-arilhidroksamātu sintēzei. Parādīts, ka izstrādātās metodes piemērotas plašam substrātu klāstam un savietojamas ar dažādām funkcionālajām grupām. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, apjoms ir 119 lpp. Darbs satur 12 attēlus, 16 tabulas, 49 shēmas, un tajā izmantoti 180 literatūras avoti.
Abstract in English This doctoral thesis discloses the research results of copper-catalyzed intramolecular and intermolecular N-arylation of O-alkyl hydroxamates. The recent data about transition metal-catalyzed N-arylation of the hydroxylamine and hydrazine derivatives, sulfur-nitrogen bond containing compounds as well as the methods for synthesis of cyclic N-alkoxy-N-arylamides are summarized and analyzed in the literature review. For the first time the synthesis of N-aryl-O-alkylhydroxamates under copper-catalysis were achieved and new methods for the synthesis of N-alkoxyindol-2-ones and N-aryl-O-alkylhydroxamic acid derivatives have been developed. It was shown, that elaborated methods are applicable to a broad range of substrates and tolerate various functional groups. Thesis was written Latvian; it consisted of 119 pages, 49 schemes, 16 tables, 12 pictures and 180 references
Reference Kukoša, Tatjana. Synthesis of N-Arylhydroxamates by Copper-Catalyzed Cross-Coupling Reaction. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2013. pp.120.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15526