RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Educatinal Action Research in an E-Learning Environment

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 18.03.2013 14:00, Liepājā, Lielā ielā 14, 229. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Izglītības darbības pētījums e-studiju vidē
Title in English Educatinal Action Research in an E-Learning Environment
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.3 Educational sciences
Authors Jānis Kapenieks
Keywords e-learnig, educational action research, learning environment
Abstract Jāņa Kapenieka promocijas darbs Izglītojošais darbības pētījums e-studiju vidē izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikācijas fakultātes Tālmācības Studiju centrā doktorantūras programmas E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība ietvaros kā transdisciplinārs pētījums augstskolu pedagoģijas apakšnozarē zinātniskā grāda iegūšanai. Promocijas darbs uzrakstīts uz 227 lapām, tas ietver 96 attēlus un 22 tabulas, promocijas darbam pievienoti 26 pielikumi. Promocijas pētījuma veikšanai izmantoti 194 literatūras avoti. Promocijas darbā aprakstītā pētījuma mērķis ir izstrādāt metodiku darbības pētījuma izmantošanai izglītojošiem mērķiem e-studiju vidē un izveidot šādas vides prototipu pedagoģiskā procesa ilgtspējības veicināšanai. Lai realizētu pētījuma mērķi, atrastas atbildes uz trim pētījuma jautājumiem: 1. Kā izglītojošais darbības pētījums (IDP) integrējams e-studiju vidē, balstoties uz pieejamajiem IT resursiem? Kā izmantot darbības pētījuma divējādo dabu - mācīšanās metode un stratēģija jaunu zināšanu radīšanai - studiju kursu īstenošanai augstskolā? 2. Kā darbības pētījuma metode ietekmē studējošos? Vai studējošo radošuma, interešu un vērtību attīstība atbilst nākotnes pieprasītāko zināšanās balstīto profesiju vajadzībām ? 3.Kā veidot darbības pētījumam atbilstošu vides dizainu un kādu studiju e-studiju vides prototipu izmantot studiju kursu apguvei augstskolā. Kādi grupas darba pamatprincipi jārespektē e-studiju vidē? Mērķa sasniegšanai pētījuma gaitā veikti sekojoši uzdevumi: • Analizēta filozofiskā, pedagoģiskā un e-izglītību izvērtējošā datorzinātņu literatūra. Padziļināti pētīta literatūra par darbības pētījuma būtību, tā izmantošanu personisko zināšanu radīšanai, darbības pētījuma dalībnieku izpratnes padziļināšanai par pētāmo objektu, informācijas tehnoloģiju izmantošanu zināšanu apguvei un mācībām sadarbojoties. • Analizēti pētījumi par Eiropas valstīs nepieciešamām profesijām nākotnē un tām atbilstošajām prasmēm un personiskajām īpašībām interešu, vērtību un radošuma kontekstā. • Izstrādāts izglītojošā darbības pētījuma variants pieejamo interneta resursu izmantošanai un e-studiju vides izveidošanai un pētīti zināšanu apguves un radīšanas rezultāti šajā vidē. • Izpētīta izglītības darbības pētījuma ietekme uz studējošo interesēm un vērtībām e-studiju vidē. Izvērtēta to atbilstība Eiropas darba tirgus prasībām. • Noskaidrotas izmantotās e-studiju vides nepilnības un izstrādāts uzlabotas e-studiju vides prototips izglītojošam darbības pētījumam. Pētījuma objekts ir pedagoģiskais process augstskolas e-studiju vidē. Pētījuma priekšmets: Izglītības darbības pētījuma izmantošana e-studiju vides prototipa izvēlei. Promocijas darbā aprakstītais pētījums strukturēts trīs nodaļās, kas atbilst trim pētījuma jautājumiem. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un ieteikumi tā rezultātu izmantošanai augstskolā.
Abstract in English Jānis Kapenieks’ doctoral thesis Educational Action Research in an E–Learning Environment has been worked out at the Distance Education Study Centre of the Faculty of Electronics and Telecommunications of Riga Technical University within the doctoral programme E–Study Technologies and Management as a transdisciplinary research work for obtaining a doctoral degree in higher education pedagogy. The doctoral thesis has 227 pages, it contains 95 figures and 22 tables, as well as 26 annexes. 194 scientific sources have been used in elaborating the doctoral thesis. The objective of the research described in the doctoral thesis is to develop a methodology for the use of action research for educational purposes in an e–learning environment and provide a model for such an environment in order to promote the sustainability of the pedagogic process. In order to reach the objective of such a research, three basic research problems have been solved: 1. How to integrate educational action research (EAR) into an e–learning environment using the available IT resources? How to take advantage of the dual nature of action research — as a study method and a strategy for creating new knowledge — for mastering the study courses at higher education institutions? 2. How does the action research method influence the students? Does the development of the students’ creativity, interests and values answer the needs of highly demanded knowledge–based professions? 3. How to create an environment design suitable for action research and what kind of e–learning environment prototype should be used for acquiring the study courses at higher education institutions? What basic principles of group work should be used in an e–learning environment? In order to reach the objective of the research, the following tasks have been performed: • The philosophic, pedagogic and e–learning aspects of computer science literature have been analysed. Literature on the essential aspects of action research, its use for creating personal knowledge and deepening the research participants’ understanding of the research subject, the use of information technologies for acquiring knowledge and collaborative learning have been studied in depth. • Research on professions necessary in the European countries in the future and skills and personal qualities involving interests, values and creativity that they will require have been analysed. • A version of educational action research for the use of available internet resources and the creation of an e–learning environment has been elaborated and the results of mastering and generating knowledge in this environment have been investigated. • The impact of educational action research in an e–learning environment on the interests and values of the students has been studied. Their adequacy to the requirements of the European labour market has been assessed. • The shortcomings of the e–learning environment used have been identified and a prototype of an improved e–learning environment for educational action research has been developed. The research object is the pedagogic process in an e–learning environment at higher education institutions. The research subject is the use of educational action research in developing an e–learning environment prototype. The described research in the doctoral thesis contains three chapters which correspond to the three outlined research problems. The research work ends with conclusions and recommendations for using the research results at higher education institutions.
Reference Kapenieks, Jānis. Educatinal Action Research in an E-Learning Environment. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 318 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 15647