RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Civil Engineering Graphics

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Būvgrafika : mācību līdzeklis tehnisko augstskolu studentiem
Title in English Civil Engineering Graphics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.1. Construction and transportation engineering
Authors Jānis Auzukalns
Modris Dobelis
Genovefa Fjodorova
Ieva Jurāne
Ella Leja
Veronika Stroževa
Gaļina Veide
Zoja Veide
Keywords Engineering graphics, drawing
Abstract Mācību līdzeklis ir paredzēts mācību priekšmeta "Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika"apguvei RTU studiju programmu ietvaros un tas satur teorētisku materiālu un praktiskus piemērus par būvniecības rasējumu noformēšanu saskaņā ar Eiropas valstīs lietojamiem ISO ( starptautiskajiem) un EN (Eiropas) standartiem.
Abstract in English
Reference Auzukalns, J., Dobelis, M., Fjodorova, G., Jurāne, I., Leja, E., Stroževa, V., Veide, G., Veide, Z. Civil Engineering Graphics. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. pp.396. ISBN 9984323666.
ID 15653