RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Methods and Devices for the Control and Estimation of Risks in Large Power Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 06.06.2013 14:00, Enerģētikas un Elektrotehnikas fakultātē, Kronvalda bulvārī 1, 117 telpā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Lielo energosistēmu risku vadības metodes un ierīces
Title in English Methods and Devices for the Control and Estimation of Risks in Large Power Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jevgeņijs Kucajevs
Keywords risk management; devices; algorithm; large power systems; DER; model validation; distance protection
Abstract Dotā promocijas darba mērķis ir energosistēmu risku, kas rodas to dinamiskās stabilitātes traucējumu dēļ samazināšana. Lai sasniegtu definēto mērķi darbā tiek analizētas energosistēmu risku novērtēšanas metodes un algoritmi. Izvēlēts risku novērtēšanas kritērijs, kurš apvieno un atspoguļo stabilitātes zaudējumus izsaukušo notikumu varbūtības un to sekas. Uz automātikas un aizsardzību vienkāršoto varbūtisko modeļu pamata izstrādāts un simulēts dinamiskās stabilitātes traucējumu process lielās energosistēmās. Izstrādāta modeļu validācijas metodika. Sintezēta pamatota uz globālās pozicionēšanas sistēmas izmantošanu asinhrona režīma novēršanas un likvidācijas automātikas jauna struktūra. Pamatots distantaizsardzības funkcionēšanas algoritms, spējīgs izskaitļot nostrādes risku īsslēguma momentā, vērtību. Pieradīta algoritma efektivitāte. Veikta izkliedēto ģenerācijas avotu ietekmes uz lielas energosistēmas dinamisko stabilitāti novērtēšana.
Abstract in English The aim of this doctoral work is to decrease the risks of the power system which are generated from loss of its dynamic stability. To reach this goal methods and algorithms are analyzed for evaluation of risks in the power system. Chosen evaluation criteria unite and reflect possibility of appearing events which causes loosing of stability and its consequences. Process of dynamic stability disturbances in large power systems is elaborated and simulated on the base of automatics and use of simplified models of protection. Methodology of validation of models is developed. Synthesized new structure based on the use of global positioning for preventing asynchronous operation and automatics of liquidation. Justified algorithm of functioning of distance protection, capable to calculate a value of risk in moment of short circuit. Proved effectiveness of algorithm. Performed evaluation of influence of distributed generation on the stability of large power system.
Reference Kucajevs, Jevgeņijs. Methods and Devices for the Control and Estimation of Risks in Large Power Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 124 p.
Summary in English Summary in English
ID 15942