RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Power System Basics Modeling and Short Circuit Processes Research by ETAP Software

Publication Type Academic monograph (one author or a group of authors) for study purposes in HEIs
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energosistēmas modelēšanas pamati un īsslēguma procesu izpēte ETAP vidē
Title in English Power System Basics Modeling and Short Circuit Processes Research by ETAP Software
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Dmitrijs Antonovs
Edīte Bieļa-Dailidoviča
Antans Sauļus Sauhats
Inga Zicmane
Keywords Power system, ETAP software, short circuit analysis, load flow analysis
Abstract Šis apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par laboratorijas darba saturu (izvirzītiem mērķiem un uzdevumiem), norises kartību, pielaišanas un aizstāvēšanas prasībām, teorētisko un praktisko daļu un noformējums (pielikumā ir dota atskaites forma). Laboratorijas darba apraksts ir speciāli izstrādāts Enerģētikas un elektrotehnikas bakalaura programmas studentiem disciplīnā - Elektriskās sistēmas II, lai pilnveidotu zināšanas par energosistēmas modelēšanas un pētīšanas iespējām. Apraksts laboratorijas darbam ir brīvi pieejams, visas autortiesības pieder Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas institūtam. Piezīmes un novēlējumus metodisko norādījumu satura uzlabošanai lūdzam sūtīt autoriem uz elektronisko pastu, kas atrodas pielikumā.
Abstract in English This description provides the information needed for laboratory work content (goals and objectives). Laboratory work description has been designed Power and Electrical Engineering undergraduate discipline - Electrical System II, to improve knowledge of power system modelling and research capabilities. Description of the laboratory work is freely available to all copyrights are the property of the Riga Technical University, Institute of Energy. Comments and wishes to improve the content of the guidance please send e-mail to the authors.
Reference Antonovs, D., Bieļa, E., Sauhats, A., Zicmane, I. Power System Basics Modeling and Short Circuit Processes Research by ETAP Software. Rīga: RTU Izdevniecība, 2013. 42 p. ISBN 9789934104053.
ID 16338