RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: C-Heteroatom Bond Formation In Lewis Acid Catalysed Allylic Substitution Reaction

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 04.10.2013 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Āzenes ielā 14/24, 272.telpa
Publication language Latvian (lv)
Title in original language C-heteroatoms saites izveidošana luisa skābes katalizētās aliliskās aizvietošanas reakcijās
Title in English C-Heteroatom Bond Formation In Lewis Acid Catalysed Allylic Substitution Reaction
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Liene Grigorjeva
Keywords NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION, CYCLIZATION, LEWIS ACID CATALYSIS, C-N AND C-O BOND FORMATION
Abstract Pētījuma rezultātā izstrādāta jauna metode nepiesātinātu aminospirtu un aminoskābju, kā arī C-kvaternāro vinilglicinolu iegūšanai. Demonstrēta jauna pieeja 2-trihlormetil-4-viniloksazolīna iegūšanai, kā arī parādītas viniloksazolīna cikla uzšķelšanas iespējas ar dažādiem nukleofīliem. Izstrādāta metode N-toziliminokarbonātu iegūšanai un demonstrēts to sintētiskais pielietojums. Promocijas darbs sagatavots kā tematiski vienotu zinātnisko publikāciju kopa par C-heteroatoms saites veidošanu Luisa skābes katalizētā trihloracetimidāta funkcijas nukleofīlā aizvietošanas reakcijā. Tas satur 4 publikācijas recenzētos zinātniskajos izdevumos un 1 publikācijas manuskriptu. Publikācijas un manuskripts uzrakstīti angļu valodā un to kopējais apjoms ir 34 lpp.
Abstract in English A novel method for the synthesis of unsaturated amino alcohols and amino acids, as well as C-quaternary vinylglycinols has been developed. A convenient approach to 2-trichloromethyl-4-vinyloxazoline and its ring cleavage reactions with various nucleophiles have been demonstrated. Novel approach for the synthesis of N-tosyliminocarbonates has been established their synthetic application was demonstrated. The thesis is presented as a set of thematically unified scientific publications on C-heteroatom bond formation in Lewis acid catalysed nucleophilic allylic substitution of trichloroacetimidate group. It consists of 4 publications in peer-reviewed journals that are included in international scientific databases and 1 manuscript. The publications are written in English and constitute a total of 34 pages.
Reference Grigorjeva, Liene. C-Heteroatom Bond Formation In Lewis Acid Catalysed Allylic Substitution Reaction. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 34 p.
Summary in English Summary in English
ID 16559