RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Synthesis and Structural Studies of Novel Carbopeptoids and Their Triazole Analogs

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 13.12.2013 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā
Publication language English (en)
Title in original language Synthesis and Structural Studies of Novel Carbopeptoids and Their Triazole Analogs
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Vitālijs Rjabovs
Keywords SUGAR AMINO ACIDS, CARBOPEPTOIDS, FOLDAMERS, CARBOHYDRATE-HETEROCYCLE CONJUGATES, AMIDES, TRIAZOLES, NUCLEAR MAGNETIC RESONANSE, CIRCULAR DICHROISM
Abstract Promocijas darbā ir aprakstītas jaunas uz ogļhidrātiem bāzētas molekulāras platformas sintēze un pielietojums karbopeptoīdu un to triazolu analogu sintēzē. Ir demonstrētas divas sintētiskās pieejas, vienā no kurām ir izmantota atvasinātu monosaharīdu pievienošana pagarināmai ķēdei. Otrajā pieejā izmantota modificētu disaharīdu apvienošana, iegūstot oligosaharīdus, kas saistīti ar amīda un/vai triazola tiltiņu. Ir sintezēti oligosaharīdi, kas satur līdz astoņiem ogļhidrātu atlikumiem ķēdē. Sintezētie karbopeptoīdi izpētīti ar kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopijas un cirkulārā dihroisma spektroskopijas metodēm. No KMR spektriem ir aprēķināti attālumi starp protoniem molekulās, kuri ir izmantoti kā ierobežojošie faktori molekulāras dinamikas datorsimulācijās. No pētījumu rezultātiem var secināt, ka oligosaharīdiem ar triazolu tiltiņu raksturīgas konformācijas saglabājas visos šī tipa izpētītajos savienojumos. Tās nemainās, palielinoties ogļhidrātu atlikumu skaitam. Ir novērota neliela šķīdinātāja ietekme uz konformāciju sadalījumu, pārejot no hloroforma šķīduma uz trifluoretanola šķīdumu. Saskaņā ar MD rezultātiem, šie savienojumi spēj veidot α-peptīdiem raksturīgas β-pagrieziena tipa struktūras. Atšķirībā no dabīgiem peptīdiem, šajos savienojumos β-pagrieziens nav stabilizēts ar ūdeņraža saiti. Oligosaharīdiem ar amīdu un triazolu tiltiņiem nevar pierādīt noteiktu sakārtotu struktūu klātbūtni šķīdumos, jo molekulas ir ļoti kustīgas. To konformācijas netiek stabilizētās ar iekšmolekulārām ūdeņraža saitēm starp viena pamatbloka amīda protoniem un cita pamatbloka amīda karbonilgrupu. Eksperimentālie dati liek domāt, ka notiek ūdeņraža saišu veidošanās starp amīdu protoniem un ogļhidrātu ciklu skābekļiem. Novērojumi KMR un CD spektros dažādos šķīdinātājos liecina, ka pārejot no hloroforma šķīduma uz acetonitrila šķīdumu un uz trifluoretanola šķīdumu, ar amīdiem un triazoliem saistītā oktasaharīda molekulas kustīgums šķīdumā samazinās. Tas var būt saistīts ar dažādu konformāciju stabilizēšanos mijiedarbības ar šķīdinātāja molekulām rezultātā. Molekulārās dinamikas aprēķinu rezultāti neizslēdz hibrīdo oligosaharīdu molekulu iespēju veidot nestabilizētas β-pagrieziena tipa struktūras. Promocijas darba gaitā izstrādātās monosaharīdu pamatbloku sintēzes metodes ir ērti pielietojamas plaša klāsta ogļhidrātu atvasinājumu sintēzei, tai skaitā ogļhidrātu-heterociklu konjugātu, sintēzē.
Reference Rjabovs, Vitālijs. Synthesis and Structural Studies of Novel Carbopeptoids and Their Triazole Analogs. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2013. 225 p.
Summary in English Summary in English
ID 17167