RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Architecture of Buildings of the Arts in Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 17.06.2014 13:00, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Āzenes ielā 18, 433.telpā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mākslu ēku arhitektūra Latvijā
Title in English Architecture of Buildings of the Arts in Latvia
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.4 Arts, music and architecture
Authors Agate Eniņa
Keywords architecture, history
Abstract Mākslu ēkas jau vairāk nekā simt piecdesmit gadus ieņēmušas nozīmīgu vietu Latvijas pilsētu apbūvē un lauku kultūrainavā. Tās ir nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa. Pētījumu trūkums par mākslu ēkām provincē un mākslu ēku vispārējo attīstības procesu motivēja uzsākt mākslu ēku padziļinātu izpēti. Promocijas darbā ēku tipoloģijas kontekstā lietoti vairāki līdz šim zinātniskajā apritē nelietoti termini: mākslu ēkas, kopienu centri, izrāžu ēkas un izstāžu ēkas. Promocijas darba mērķis ir, apzinot un apkopojot mākslu ēkas, to stilistiskās un funkcionālās izpausmes Latvijas arhitektūrā un analizējot kopienu centru, izstāžu ēku un izrāžu ēku arhitektūras vispārējo attīstības procesu no 19. gs. otrās puses līdz 21. gs. otrajam gadu desmitam, atklāt Latvijas mākslu ēku arhitektūras kopainu un ievadīt zinātniskajā apritē jaunu, līdz šim neapgūtu faktoloģisko materiālu. Pētījumā apzināta un sistematizēta mākslu ēku būvvēsture hronoloģiskā, stilistiskā un tipoloģiskā skatījumā. Lai gūtu zinātniski pamatotus vispārinājumus, apkopota un analizēta mākslu ēku arhitektūra visā Latvijas teritorijā, kā galveno atlases kritēriju izvirzot nevis reģionālo principu, bet gan arhitektūras kvalitāti. Darba rezultātā radīta apjomīga datu bāze par kopienu centru, izrāžu ēku un izstāžu ēku būvvēsturi un arhitektūru. Apkopots jauns faktoloģiskais materiāls par mākslu ēkām lauku apvidos. Noteiktas kopienu centru, izrāžu ēku un izstāžu ēku tipoloģisko, funkcionālo un stilistisko kvalitāšu attīstības likumsakarības. Promocijas darbs var kalpot kā bāze vispārizglītojošu izziņas materiālu veidošanai gan jomas profesionāļu (arhitektu, būvnieku, restauratoru, kultūras pieminekļu aizsardzības speciālistu u.c.), gan jebkura interesenta, kurš iesaistās vispārējā kultūras veicināšanas procesā, vajadzībām. Promocijas darba rezultāti satur profesionālu informāciju Latvijas kultūras mantojuma objektīvam izvērtējumam. Tas jau izmantots plašākai sabiedrībai pieejamās publikācijās un kultūras mantojuma popularizēšanā.
Abstract in English For more than one hundred and fifty years buildings of the arts have taken a significant place in the urban fabric of Latvia’s towns and cities as well as in the rural landscape. They form an integral part of cultural heritage. The lack of research on buildings of the arts and their overall development in the province was a reason underlying a new in-depth study of the buildings of the arts. Describing the typology of the buildings, several terms never used before in scientific publications have been introduced in the Thesis: buildings of the arts, community centres, buildings of performing arts and exhibition buildings. The Aim of the Thesis is to determine general tendencies in the development of the architecture of buildings of the arts in Latvia and to introduce new factual material in scientific use by identifying and inventorying buildings of the arts, their stylistic and functional expressions in Latvian architecture and by analysing the overall development of the architecture of community centres, exhibition buildings and buildings of performing arts between the second half of the 19th century and the 1920s. The Thesis inventories and classifies construction history of buildings of the arts chronologically, stylistically and typologically. To draw scientifically-based conclusions, information about the architecture of buildings of the arts in the entire territory of Latvia was inventoried and analysed, putting emphasis on the quality of architecture as the main selection criterion rather than selection by region.A large database was created of construction history and architecture of community centres, buildings of performing arts and exhibition buildings. New factual material about buildings of the arts in rural areas was summarised. Development patterns of community centres, buildings of performing arts and exhibition buildings as regards their typology, functions and style were established. The Thesis can serve as a basis for creating comprehensive reference materials for the specialists working in the field (architects, builders, restorers, conservation specialists of cultural objects, etc.) and for any person interested in culture and its development. The findings of the Thesis contain professional information for thorough assessment of Latvia’s cultural heritage. Part of the information has already been used in publications available to a wider audience and for promoting cultural heritage.
Reference Eniņa, Agate. Architecture of Buildings of the Arts in Latvia. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 270 p.
Summary in English Summary in English
ID 18252