RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Management System of Real Estate Market Development in Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 25.06.2014 10:00, RTU IEVF Kalnciema iela 6, 309.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā
Title in English Management System of Real Estate Market Development in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Sanda Geipele
Keywords Real Estate, Real Estate Market, Management System of Real Estate Market Development
Abstract Nekustamā īpašuma tirgus attīstība ir tieši atkarīga no valsts sociāli ekonomiskās un tiesiski politiskās situācijas, kas izpaužas valsts tautsaimniecības rādītājos un liecina par vispārējo ekonomikas izaugsmi vai lejupslīdi. Valsts ekonomikas raksturs un tendences atspoguļojas nekustamā īpašuma tirgus situācijā: ja nekustamā īpašuma tirgus situācija pasliktinās, tad tuvākajā laikā parasti seko ekonomikas lejupslīde, un otrādi - ja notiek nekustamā īpašuma tirgus augšupeja, seko ekonomikas augšupeja. Latvijā, valstiskā līmenī nav izstrādāta nekustamā īpašuma tirgus attīstības politika, nav izstrādāti plānošanas dokumenti nekustamā īpašuma tirgus attīstības virzienos un tā lietderīguma novērtēšanai, kā arī nav izveidota nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma. Iepriekš minētais nosaka Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas teorētisko un praktisko problēmu risināšanas nepieciešamību, nekustamā īpašuma tirgus turpmākās attīstības jautājumu analīzi. Pētījumu un nekustamā īpašuma tirgus attīstības politikas trūkums minētajā uzņēmējdarbības jomā nosaka promocijas darba tēmas izvēli un tās aktualitāti.
Abstract in English The development of real estate market directly depends on the country’s socio-economic, legal and political situation that is reflected in terms of the national economic indicators and demonstrates the overall economic growth or recession. The nature of country’s economy and its trends are reflected in the real estate market situation: if the situation in the real estate market worsens, in the near future economic recession initiates, and vice versa - if the real estate market experiences growth, economic recovery takes place. At a national level, Latvia has not elaborated the real estate market development policy, planning documents concerning real estate market development and its expediency evaluation, as well as the management system of real estate market development. All the above-mentioned aspects determine the necessity to solve theoretical and practical problems of the management system of real estate market development in Latvia and to analyse issues concerning further development of the real estate market. Insufficient research and lack of real estate market development policies in the field of business condition the choice of theme of the Thesis and its topicality.
Reference Geipele, Sanda. Management System of Real Estate Market Development in Latvia. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 178 p.
Summary in English
ID 18311