RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Enhancement of the Combat Individual Protection System

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 05.12.2014 12:00, RTU, MLĶF, DTI
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas pilnveidošana
Title in English Enhancement of the Combat Individual Protection System
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Igors Šitvjenkins
Keywords soldier individual protection system; risk, uniform, armored equipment system.
Abstract Promocijas darba mērķis – pilnveidot Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku (NBS) karavīru individuālās aizsardzības sistēmu. Darbā apskatīta NBS materiāli tehnisko līdzekļu (MTL) nodrošinājuma pašreizējā situācija saistībā ar biežāk sastopamajiem apdraudējumiem karavīra dzīvībai. Darba metodiskajā daļā apkopotas pētījumā lietotās metodes: ekspertu aptauja, karavīra individuālās aizsardzības sistēmas (KIAS) rādītāju ranžēšana, dokumentu analīze, MTL īpašību salīdzinošā vērtēšana, kompleksās defektācijas metode, novērtējums ar lauka eksperimenta un intervijas metodi, jaunizstrādāta MTL atbilstības tests, EUROFIT tests un stepergometrijas HARVARD STEPtests, MTL slodzes ietekme uz patērētās enerģijas līmeni, apģērba kārtu siltumpretestība, ūdens tvaiku pretestība, ūdens tvaiku caurlaidības indekss, gaisa caurlaidība, vēja noturība, masa un apjoms, aprēķinātais siltumaizsardzības ilgums, KIAS un guļammaisu komplektācijas siltumizolētspējas noteikšana, siltuma dūriena prognozēšanas metode, degīpašību noteikšana, uguns noturības manekena tests, aizsardzība pret ultravioletu starojumu, KIAS maskēšanās īpašības, kā arī aprakstītas metodes aizsardzībai pret mehānisko apdraudējumu un masu iznīcināšanas ieročiem. Darba pārbaužu un to analīzes daļā aprakstīti rezultāti un veikta to analīze. Ieteikumi un secinājumi tiek izmantoti NBS apgādes loģistikas un materiāli tehnisko līdzekļu pilnveidošanai un stabilizēšanai ilgtermiņā. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 188 lppuses, darbā ir 92 attēli, 47 tabulas, 34 pielikumi un literatūras saraksts, kas satur 162 avotus.
Abstract in English Aim of the dissertation is to improve individual protective system of Latvian National Armed Forces (NAF) soldiers. In the thesis situation of material technical resources (MTR) support was studied regarding to the most common threats to a soldier's life. Methodological part of the thesis summarizes methods used in research: expert survey, index ranking of soldier's individual protection system (SIPS), document analysis, benchmarking of MTR properties, method of complex defect estimation, evaluation with the field experiment and interview method, a newly developed MTR concordance test, EUROFIT test and stepergometry HARVARD STEP test, MTR load impact on level of energy consumption, thermal resistance water vapor resistance, water vapor permeability index, breathability, wind resistance, weight and volume, the calculated thermal duration of clothing layers, determination of thermal insulation of SIPS and sleeping bags assembly, heat stress prediction method, burning behavior determination, fire durability mannequin test, protection against ultraviolet radiation, SIPS camouflage properties, the methods for protection against mechanical hazards and weapons of mass destruction were described as well. Experimental and analytical part of the thesis summarizes main results and its analysis. Conclusions and recommendations are used for improvement and long-term stabilization of NBS supply logistic and material technical resources. Doctoral thesis is written in Latvian language and it consist of 188 pages with 92 figures and 47 tables, 34 addendums. Bibliography consist from 162 ttiles.
Reference Šitvjenkins, Igors. Enhancement of the Combat Individual Protection System. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2014. 265 p.
Summary in English Summary in English
ID 19243