RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: High Temperature Porous and Dense Ceramic from Latvian Quaternary Clay

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas kvartāra māla
Title in English High Temperature Porous and Dense Ceramic from Latvian Quaternary Clay
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Māris Rundāns
Ingunda Šperberga
Gaida Maruta Sedmale
Keywords cordierite, spinel, sapphirine, mechanical strength
Abstract Trīskāršā sistēma MgO-Al2O3-SiO2 satur daudzas vērtīgas kristāliskās fāzes, piemēram, špineli un kordierītu. Ļoti zemais LTIK (1,510-6 K-1), ļauj to izmantot kopā ar citiem termiski prasīgiem materiāliem. Šajā darbā tika pētīta Latvijas māla izmantošanas iespējas blīvas un porainas kordierīta keramikas iegūšanai. Tika noteikts, ka aizstājot 1/3 no kopējās masas ar illīta mālu, var iegūt gan blīvus (izturība ≈ 400 MPa), gan ļoti porainus (porainība ≈ 96%) materiālus.
Abstract in English Ternary system MgO-Al2O3-SiO2 contains many valuable crystalline phases such as spinel and cordierite. Extremely low CTE (1.5•10-6 K-1) allows them to be used in conjunction with other thermally demanding materials. In this work the use of Latvian clay for preparation of both dense and porous cordierite ceramics was studied. It was determined that the use of illite clay of 1/3 of total mass can be used to prepare both dense (strength ≈ 400 MPa) and extremely porous (porosity ≈ 96%) materials.
Reference Rundāns, M., Šperberga, I., Sedmale, G. High Temperature Porous and Dense Ceramic from Latvian Quaternary Clay. In: Latvijas derīgie izrakteņi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: RTU izdevniecība, 2014, pp.81-87. ISBN 978-9934-10-552-4.
ID 19616