RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Mechanical Properties Investigation of Non-Homogeneous and Oriented Fiber-Reinforced Concrete

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 15.05.2015 14:00, Rīga, Kaļķu ielā 1, 119. auditorija
Publication language English (en)
Title in original language Mechanical Properties Investigation of Non-Homogeneous and Oriented Fiber-Reinforced Concrete
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Vitālijs Lūsis
Keywords Mechanical properties investigation of non-homogeneous and oriented fiber-reinforced concrete
Abstract Promocijas darbs sastāv no 4 galvenajām sadaļām. Promocijas darbs sākas ar literatūras apskatu (pirmā nodaļa), kurā tiek pamatota nepieciešamība veikt nehomogēnā un orientētā fibrobetona mehānisko īpašību izpēti. Otrajā nodaļā – tika aprakstītas pētījumu metodes, materiāli un pētījumos izmantotās ierīces. Trešajā nodaļā – veikta eksperimentāla programma, tika aprobēti četri dažādu veidu jauni paņēmieni šķiedru sadalījumam un šķiedru orientācijai. Tika aprobētas arī jaunas šķiedru sadalījuma un šķiedru orientācijas ierīces. Tika veikta nehomogēnā un orientētā fibrobetona testēšana, veicot rezultātu analizēšanu un salīdzināšanu, kā arī mehānisko īpašību izpēte. Eksperimentos tika mainīta fibrobetona paraugu slāņu ģeometrija un šķiedru procentuālais saturs slāņos (eksperimentos tika izmantotas dažādas ģeometrijas šķiedras). Aprakstīti fibrobetona prizmu četru punktu lieces testu rezultāti. Tika veikts eksperiments ar orientēta fibrobetona rentgena caurstarošanu un attēlu analīzi. Tika noteiktas orientēta fibrobetona „vājās” zonas, kuras radās vibrāciju ietekmē. Aprobēti divi jauni paņēmieni plānsieniņu čaulu ar 2D šķiedru orientāciju izveidošanas paņēmieni - tika izveidotas kupolveidīgas čaulu konstrukcijas. Tika aprobēta jauna fibrobetona čaulu stiegrošanas tehnoloģija. Ceturtajā nodaļā – izstrādāts skaitliskais algoritms liektu fibrobetona siju nestspējas prognozēšanai, homogēno fibrobetona elementu un fibrobetona elementu ar šķiedru sadalījumu nestspējas prognozēšanai, plaisu izveidošanās un to atvēruma palielināšanās stadijā, ir parādīts, ka skaitliskā modelēšana labi apraksta nehomogeno fibrobetonu nestspēju plaisāšanas stadijā. Skaitliskās modelēšanas rezultāti veiksmīgi aproksimē eksperimentālus datus. Modelis var tikt praktiski izmantots fibrobetona konstruktīvo elementu projektēšanā. Veikta fibrobetona čaulu skaitliskā modelēšana. Darbu noslēdz secinājumi, pielikumi un literatūras avotu saraksts. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, 13 tabulas, 245 attēlus, secinājumus, 5 pielikumus, literatūras sarakstu, kopā 198 lappuses. Literatūras saraksts satur 190 avotus.
Reference Lūsis, Vitālijs. Mechanical Properties Investigation of Non-Homogeneous and Oriented Fiber-Reinforced Concrete. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 195 p.
Summary in English Summary in English
ID 20188