RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Synthesis of Arts in Latvian Architecture

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 15.06.2015 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē, Āzenes ielā 18
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mākslu sintēze Latvijas arhitektūrā
Title in English The Synthesis of Arts in Latvian Architecture
Field of research 6. Humanities and art
Sub-field of research 6.4 Arts, music and architecture
Authors Ilze Rukmane-Poča
Keywords Arhitektūras vēsture, laikmetīgā arhitektūra, mākslu sintēze arhitektūrā
Abstract ANOTĀCIJA Mākslu sintēzes aizsākumi meklējami tālā senatnē – māksla ilustrē attiecīgā laika periodā sabiedrībā valdošo estētisko priekšstatu sistēmu, kas visvairāk atspoguļojas tieši arhitektūrā. Arī mūsdienās saglabājas pieprasījums pēc estētiski augstvērtīgas arhitektūras un kvalitatīvas pilsēttelpas kopumā – turpinās dialogs starp arhitektūru un citām mākslas jomām, kas pauž laikmeta garu raksturojošu vēstījumu. Šie jautājumi mākslu sintēzes attīstības skatījumā pētīti darba pirmajā nodaļā. Mākslu sintēze 21. gadsimta arhitektūrā pārkāpusi klasisko vizuālo mākslu robežas, sniedzoties arī daudzu citu – pat ar mākslu nesaistītu – nozaru kompetences sfērās. Šis apstāklis lielā mērā ietekmē arhitektūras jauno identitāti – Art architecture jeb mākslu arhitektūru, kas jaušama pasaules un arī Latvijas laikmetīgajā arhitektūrā. Ēku tēla ģenēze mākslu sintēzes procesā, veidojot jaunas formālās izteiksmes ievirzes 21. gadsimtā, pētīta disertācijas otrajā nodaļā. Mākslu sintēze kā vides veidošanas mākslas neatņemama sastāvdaļa var izpausties dažādu telpisku mērogu arhitektūrā – arī pilsētvidē, kas aizsākusies jau 20. gadsimta sešdesmitajos gados ar neparastiem, dažkārt utopiskiem meklējumiem pilsētplānošanas disciplīnā ar mērķi radīt tādu pilsētvidi, kas būtu ne vien zaļa un harmoniska, bet arī mākslinieciska. Šādi postulāti nav zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās un, pateicoties digitālo tehnoloģiju sasniegumiem, turpina attīstīties. Otrajā nodaļā analizēta arī 21. gadsimta pilsēttelpa formālo strāvojumu kontekstā. Arhitektūra atrodas ciešā mijiedarbībā ar cilvēku, kas atbilstoši savai subjektīvajai izpratnei un mākslinieciskajai gaumei veic vērotāja un vērtētāja funkciju, tāpēc ir svarīgi un aktuāli apzināt likumsakarības un mijiedarbes principus, kas determinē psihoemocionālo uztveri, problemātiku aplūkojot caur mākslu sintēzes prizmu. Šis aspekts pētīts darba trešajā nodaļā, analizējot arhitektūras informatīvā potenciāla un psihoemocionālās uztveres mijiedarbības modeļus 21. gadsimta mākslu sintēzes aspektā. Pētīta arī mākslu sintēzes loma „arhitektūras terapijas” disciplīnā. Noteikta mākslu sintēzes nozīme informatīvas un harmoniskas telpiskās vides veidošanā.
Abstract in English ABSTRACT The synthesis of arts emerged already in the ancient times – art illustrates a system of aesthetic preferences prevailing in the society of the respective period which is reflected most directly in architecture. Today as well there is a demand for aesthetically appealing architecture of high-quality and for high-quality urban environment in general – there is an ongoing dialogue between architecture and other areas of arts carrying a message that embodies the spirit of the era. The first chapter of the Thesis focuses on development of the synthesis of arts. The synthesis of arts in the 21st century architecture goes beyond the boundaries of classical visual arts, overlapping with the areas of expertise of other branches which are not even art-related. This fact has a great effect on the new identity of architecture – Art Architecture or architecture of arts that is present in the global and also Latvian contemporary architecture. The second chapter of the Thesis deals with the genesis of the image of the building in the process of the synthesis of arts, generating new formal expression patterns in the 21st century. As part of creation of the environment, the synthesis of arts may find its expression in architectural objects of various size, and in urban environment as well. It emerged in the 1960s with unusual and sometimes utopian quests in urban planning aiming to create the urban environment, which would not only be green and harmonious, but also artistic. Such postulates have not become obsolete today and thanks to development of digital technology they continue to evolve. The second chapter analyses the urban space of the 21st century in the context of formal trends. Architecture closely interacts with a human being who observes and evaluates according to his/her subjective perception and artistic taste; therefore it is important and necessary to identify those causes and effects and principles of interaction that determine psycho-emotional perception, looking at these issues through the prism of the synthesis of arts. This aspect has been studied in the third chapter, analysing the interaction models of the informative potential of architecture and psycho-emotional perception from the perspective of the synthesis of arts of the 21st century. It also deals with the role of the synthesis of arts in “architectural treatment”, establishing the role of art synthesis in creation of informative and harmonious spatial environment.
Reference Rukmane-Poča, Ilze. The Synthesis of Arts in Latvian Architecture. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 255 p.
Summary in English
ID 20411