RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: The Development and Implementation of Model-Driven Software Configuration Management Solutions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 21.09.2015 14:30, Meža ielā 1, 3. korpusā, 202. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Programmatūras konfigurācijas pārvaldības modeļvadāmu risinājumu izstrāde un realizācija
Title in English The Development and Implementation of Model-Driven Software Configuration Management Solutions
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.2 Computer and information sciences
Authors Artūrs Bartusevičs
Keywords Programmatūras konfigurācijas pārvaldība, modeļvadāma pieeja, procesu automatizācija
Abstract Mūsdienās, attīstoties Agile metodoloģijai un mākoņskaitļošanas tehnoloģijām, rodas nepieciešamība pēc iespējas ātrāk piegādāt gatavu programmatūru pasūtītājam. Konfigurācijas pārvaldība ir disciplīna, kas kontrolē programmatūras evolūcijas procesu un sniedz vadlīnijas, kā no izejas koda uzbūvēt strādājošu programmatūru. Ir nepieciešamas metodoloģijas, kas ļaus samazināt konfigurācijas pārvaldības automatizācijas ieviešanas laiku un paaugstinās procesu efektivitāti. Promocijas darba pētījuma objekts ir programmatūras izstrādes projekti un konfigurācijas pārvaldības procesi tajos. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt modeļvadāmu pieeju, modeļus un metodes konfigurācijas pārvaldības automatizācijas ieviešanai, kas ļautu samazināt automatizācijas ieviešanas laiku, atkārtoti izmantojot uzņēmumā esošos risinājumus konfigurācijas pārvaldības automatizācijai. Darba teorētiskajā daļā tika definēti konfigurācijas pārvaldības galvenie uzdevumi un izanalizētas esošās pieejas, un tā rezultātā tika noteiktas pieeju attīstības tendences. Turpinājumā tika izpētītas risinājumu attīstības tendences un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, definēti esošo rīku un pieeju trūkumi. Balstoties uz minētās analīzes rezultātu, tika izstrādāta jauna modeļvadāma pieeja konfigurācijas pārvaldības automatizācijas ieviešanai ar modeļu palīdzību. Pieejas realizācijai tika izstrādāta jauna metodoloģija konfigurācijas pārvaldības procesu automatizācijai. Darba praktiskajā daļā tika izstrādāts prototips modeļu attēlošanai. Tika veikti eksperimenti jaunas metodoloģijas testēšanai. Eksperimentu rezultātā izdevās noteikt jaunas metodoloģijas ieguvumus, definēt atšķirības no citiem konfigurācijas pārvaldības automatizācijas ieviešanas risinājumiem un ieviešanas riskus. Darba galvenie rezultāti ir modeļvadāma pieeja un metodoloģija, kas ļauj ieviest konfigurācijas pārvaldības automatizāciju, atkārtoti izmantojot jau esošus risinājumus atsevišķiem procesa posmiem. Par promocijas darba galvenajiem rezultātiem tika nolasīti 11 referāti 10 starptautiskās konferencēs, tie ir atspoguļoti 12 zinātniskajos rakstos. Darbā ir ievads, 5 nodaļas un secinājumi. Tā pamattekstā ir 238 lappuses, 55 attēli un 32 tabulas, kā arī 2 pielikumi un literatūras saraksts ar 117 nosaukumiem. Darbs izstrādāts ar daļēju valsts pētījumu programmas «Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai & viedai pilsētai un sabiedrībai» (SOPHIS) atbalstu, līgums Nr. 10-4/VPP-4/11.
Abstract in English Nowadays during improvement of Agile, important requirement is organization of ready software delivery to customer as soon as possible. Software configuration management is a discipline that controls software evolution process and provides guidelines how to build a valid software from a source code. There are lack of methodologies allows to reduce implementation time of software configuration management process and improve quality of mentioned process. The thesis describes software development projects and software configuration management processes in these projects. Aim of the thesis is development of approach, models and methods that allows to reduce implementation time of software configuration management process increasing reuse of existing solutions. In the theoretical part of the thesis a set of main software configuration management tasks is defined and improvement trends are underlined. Based on last trends of approaches and tools for supporting of software configuration management, advantages and disadvantages of mentioned approaches and tools are analyzed. Based on nowadays trends, advantages and disadvantages of approaches and tools for software configuration management, new approach is designed. The scope of new approach is design of software configuration management process by models to reduce implementation time using existing solutions and tools. In the empirical part of the thesis new software is developed for desing of software configuration management models. There are five different experiments of implementation of new approach in software development projects. Experiments allows to detect gains of new approach, differences from other related solutions and risks of provided approach. The thesis results are models and methods for implementation of software configuration management process using existing solutions for different tasks of process. The main results of the thesis have been presented at 10 international conferences, as well as they are reflected in 12 scientific papers. The thesis includes introduction, 5 chapters and conclusions. It contains 238 pages, 55 figures and 32 tables in the main text, 2 attachments and 117 titles large bibliografy.
Reference Bartusevičs, Artūrs. The Development and Implementation of Model-Driven Software Configuration Management Solutions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 238 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 20611