RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 09.09.2015 13:00, MLĶF, Paula Valdena ielā 3, 271. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.3 Physical sciences
Authors Edvīns Daukšta
Keywords CdZnTe, laser
Abstract Šis promocijas darbs ir veltīts nanosekunžu lāzera starojuma iedarbības izpētei uz CdZnTe kristālu fizikālajām īpašībām. Promocijas darba mērķis ir izpētīt CdZnTe fizikālās īpašībās pēc apstarošanas ar lāzeru pie dažādiem parametriem: viļņa garums, impulsa garums, intensitāte un doza. Praktiskais promocijas darba pielietojums sevī ietver lāzer tehnoloģijas izstrādi pielietojumam radiācijas detektoru ražošanā. Darbā pierādīts, ka CdZnTe kristāls ir izturīgāks pret γ-starojumu pēc apstarošanas ar stipri absorbējamu lāzera starojumu. Tas notiek pašdefektu ģenerācijas un to telpiskās pārdalīšanās dēļ. Darbā tiek skaidrots CdZnTe kristāla γ-starojumu izturības mehānisms. Kā arī tika pierādīts, ka augstas intensitātes stipri absorbējams lāzera starojums izraisa CdTe/CdZnTe heterostruktūras veidošanos, šis efekts tiek pamatots ar cinka atomu dreifu kristāla tilpumā un kadmija atomu pārvietošanos virsmas virzienā temperatūras gradientā. Turklāt, lai samazinātu nevēlamo piemaisījumu koncentrāciju un izšķīdinātu indija sekundārās fāzes, var izmantot vāji absorbējamu lāzera starojumu, kas apkārt telūra ieslēgumiem izveido temperatūras gradientu. Eksperimentālie rezultāti un to izvērtējums tiek pamatoti ar zinātniskās literatūras datiem. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā un satur 99 lapaspuses. Promocijas darbā ir iekļauti 53 attēli, 6 tabulas, 51 formula un 114 atsauces uz literatūru.
Reference Daukšta, Edvīns. Optimization of Cadmium Zinc Telluride Crystal Physical Parameters by Nanosecond Laser. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2015. 99 p.
Summary in English Summary in English
ID 20635