RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Fuzzy Logic Based Methods for NGN Network Resource Management

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 05.05.2016 18:00, Āzenes iela 12, aud. 2-38.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Uz nestriktās loģikas balstītas metodes resursu vadībai NGN tīklos
Title in English Fuzzy Logic Based Methods for NGN Network Resource Management
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Jūlija Asmuss
Keywords NGN tīkli, resursu vadība, nestriktā loģika
Abstract Promocijas darbs ir veltīts resursu vadības problēmai nākamās paaudzes sakaru tīklos. Darba pamatmērķis ir attīstīt un aprobēt tīkla caurlaides joslas resursu vadības mehānismu, kas spētu nodrošināt resursu piešķiršanu trafika klasēm ar dažādām QoS prasībām mainīgajā vidē nepilnas informācijas apstākļos. Šī mērķa sasniegšanai promocijas darbā ir izstrādāta uz nestriktās loģikas un virtualizācijas principiem balstīta telekomunikāciju tīklu caurlaides joslas resursu vadības metode un izveidota eksperimentāla lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma metodes novērtēšanai un parametru precizēšanai. Simulēšanas eksperimenti tika veikti CPN Tools vidē, pielietojot Mamdani izvedumu sistēmu trafika QoS kontrolei un resursu vadībai. Ir piedāvāts trafika klasifikācijas un anomāliju noteikšanas algoritms, kas izmanto nestriktās klasterizācijas metodes, pielietojot tos transformētiem trafika datiem. Ir pamatota nestriktās transformācijas efektivitāte trafika datu priekšapstrādei un uzdevuma dimensijas samazināšanai.
Abstract in English The Thesis is devoted to the resource management problem in next generation networks. The aim of this research is to develop and evaluate network bandwidth allocation mechanisms, which allow dynamically adaptive distribution of bandwidth resources correspondingly to traffic class QoS under uncertain network conditions. We propose fuzzy logic based methodology of decision making on bandwidth allocation for virtualization-enabled network infrastructures. Its performance was evaluated and improved within simulation experiments realized by using CPN Tools and Mamdani fuzzy inference system for traffic QoS control. We describe traffic classification and anomaly detection algorithms by using fuzzy clustering technique applied to transformed traffic data. We show the effectiveness of fuzzy transforms in traffic data preprocessing and dimensionality reduction.
Reference Asmuss, Jūlija. Fuzzy Logic Based Methods for NGN Network Resource Management. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 167 p.
Summary in English Summary in English
ID 22078