RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Enamel Modification by Sol-Gel Coatings for the Development of Thermotechnical Materials

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 01.06.2016 15:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Paula Valdena 3/7, 272. kab.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Emalju modifikācija ar sola-gela pārklājumiem siltumtehnisko materiālu izstrādei
Title in English Enamel Modification by Sol-Gel Coatings for the Development of Thermotechnical Materials
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Kaspars Mālnieks
Keywords Sol-gels, Emalja, TiO2-SiO2, Gaismas atstarošana, Fotokatalītiskā aktivitāte
Abstract Promocijas darba nosaukums ir EMALJU MODIFIKĀCIJA AR SOLA-GELA PĀRKLĀJUMIEM SILTUMTEHNISKO MATERIĀLU IZSTRĀDEI. Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, literatūras apskatu, metodiku, eksperimentālo daļu ( I. Sola-gela sastāvu apraksts, II Sola-gela raksturlielumi, III Kserogelu izpēte, IV Emalju sastāvu apraksts, V Emalju virsmas struktūras analīze, VI Emaljas ar sola-gela pārklājumiem, VII Termiskā izturība), secinājumus, izmantotās literatūras sarakstu, aizstāvāmās tēzes, 149 attēlus, 18 tabulas, kopā 153 lappuses, 147 literatūras avoti.
Abstract in English Docotoral tesis title is ENAMEL MODIFICATION BY SOL-GEL COATINGS FOR THE DEVELOPMENT OF THERMOTECHNICAL MATERIALS. The thesis has been written in Latvian, and includes introduction, literature review, methodology, experimental part (I Sol-gel composition description, II Sol-gel characteristics, III Xerogel study, IV Enamel composition description, V Enamel surface structure analysis, VI Enamel with sol-gel coatings, VII Thermal resistance), conclusions, references, thesis to be defend, 149 pictures, 18 tables, 153 pages, 147 references.
Reference Mālnieks, Kaspars. Enamel Modification by Sol-Gel Coatings for the Development of Thermotechnical Materials. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 153 p.
Summary in English Summary in English
ID 22204