RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Scaling-Up from a Single Energy Production Unit to State Energy Sector

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.06.2016 10:00, EEF, Āzenes iela 12/1, 115. telpā
Publication language English (en)
Title in original language Scaling-Up from a Single Energy Production Unit to State Energy Sector
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Ginta Cimdiņa
Keywords Koģenerācija, siltumapgāde, ekserģija, emerģija, zema oglekļa sabiedrība
Abstract Promocijas darba autore, izmantojot mērogošanas metodiku, ir izstrādājusi kompleksu pētījumu par zemu oglekļa emisiju sabiedrības sasniegšanas iespējām enerģētikas sektorā. Darba zinātniskā novitāte ir balstīta uz dažādos vadības līmeņos piemēroto metodiku daudzveidību kopīga mērķa — zemu oglekļa emisiju sabiedrības — sasniegšanai. Balstoties uz darba autores zināšanām, mērogošanas metodika, šī darba ietvaros, tiek pirmo reizi izmantota visos energosistēmas līmeņos — no vienas spēkstacijas līdz valsts enerģētikas sektoram kopumā. Metodikas novitāte ir balstīta uz tās izmantošanu četru atsevišķu darbības segmentu pētīšanā: kombinētā siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas stacija, centralizētās siltumapgādes tīkls, pašvaldības enerģētikas plāns un zemu oglekļa emisiju stratēģija. Promocijas darbā apskatītas vairākas metodikas, kas var tikt piemērotas attiecībā uz katru no definētajiem segmentiem, lai ilustrētu izmantoto mērogošanas stratēģiju. Mērogošanas ietvaros darbā tiek demonstrēts 14 dažādu, enerģētikas sektorā izmantojamu, metodiku pielietojums. Sākotnēji tiek izveidota un aprakstīta pati mērogošanas metodika, kam seko pētījuma segmentu apraksts ar pārējo darbā ietverto metožu palīdzību: 1) kombinētās siltumenerģijas un elektroenerģijas spēkstacijas darbība tiek pētīta, izmantojot enerģijas, ekserģijas, emerģijas, regresijas un korelācijas metodes; 2) centralizētais siltumapgādes tīkls tiek apskatīts ar multikritēriju analīzes novērtējuma metodes un nākotnes attīstības scenāriju modelēšanas palīdzību; 3) pašvaldības enerģētikas plāna izpēte tiek veikta, izmantojot laika rindu prognozēšanas metodi un klimata pārmaiņu indikatoru; 4) zemu oglekļa emisiju stratēģija tiek pētīta, izmantojot «uzmanības novēršanas» arhetipu un izstrādātos algoritmus zemu oglekļa emisiju stratēģijas sasniegšanai. Piedāvātā metodika ir validēta dažādu problēmsituāciju risināšanai Latvijas Republikā un tiek prezentēta šajā promocijas darbā.
Reference Cimdiņa, Ginta. Scaling-Up from a Single Energy Production Unit to State Energy Sector. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 186 p.
Summary in English Summary in English
ID 22328