RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation and Management of Land Use

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Zemes izmantošanas novērtēšana un pārvaldība
Title in English Evaluation and Management of Land Use
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Armands Auziņš
Keywords Zemes izmantošana, novērtēšana, pārvaldība, efektivitāte, institūciju sistematizācija
Abstract Zinātniskajā monogrāfijā raksturotas zemes izmantošanas pārvaldības problēmas, parādīti to risināšanas virzieni un akcentēta efektivitātes nozīme zemes pārvaldībā. Darbā analizēti zemes izmantošanas novērtēšanas teorētiskie aspekti un iekļauti metodoloģiskie risinājumi ilgtspējīgas zemes pārvaldības veicināšanai. Monogrāfijas aktualitāte saistīta ar nepieciešamību pastāvīgi pārraudzīt zemes resursu izmantošanu un pamatot lēmumu pieņemšanu, lai sekmētu šo resursu lietderīgu un ilgtspējīgu izmantošanu sabiedrības interesēs. Zinātniskajā monogrāfijā ietvertās un lietotās zinātnisko pētījumu metodes un iegūtie lietišķā pētījuma rezultāti izmantojami turpmākā pētnieciskā darbībā. Ar pētījumu rezultātiem pamatotās atziņas un izstrādātie metodoloģiskie risinājumi ieteicami izmantošanai visos zemes pārvaldības līmeņos un tiek aprobēti pašvaldības līmenī.
Abstract in English In the scientific monograph, the problems of land use management are described, the ways of finding its solutions are indicated, and a significance of efficiency domain in land management is emphasized. The research analyses the theoretical aspects of the evaluation of land use and contains methodological solutions for promoting sustainable land management. Topicality of the research is related to the necessity to monitor continuously the usage of land-related resources as well as to substantiate the decision-making in order to provide an efficient and sustainable use of these resources in the public interest. The research methods and results illustrated in the scientific monograph can be applied to further scientific research projects. Scientifically sound findings and methodological solutions developed by the author can be used at all land management levels and are being approbated at municipal level.
DOI: 10.7250/9789934107801
Reference Auziņš, A. Evaluation and Management of Land Use. Riga: RTU Press, 2016. 270 p. ISBN 978-9934-10-780-1. Available from: doi:10.7250/9789934107801
ID 22359