RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Management System of Real Estate Market Development in Latvia

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma Latvijā
Title in English Management System of Real Estate Market Development in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Sanda Geipele
Keywords nekustamie īpašumi
Abstract Zinātniskās monogrāfi jas ietvaros autore izpētījusi faktorus, kuri ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību un, izvērtējot dzīvojamā sektora struktūru, stāvokli un nekustamā īpašuma darījumu intensitāti dzīvojamās apbūves tirgus segmentā, izskaidrojusi tos faktorus, kas ietekmē dzīvojamā sektora nolietojumu un nekustamā īpašuma tirgus stagnējošo raksturu. Pētījuma analīze, nozīmīgākie tās rezultāti un formulētie secinājumi pamato Informatīvi analītiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību un nekustamā īpašuma tirgus attīstības iespēju izpētes turpināšanu vairākos virzienos. Zinātniskajā monogrāfi jā izmantotās pētījumu metodes un iegūtie lietišķā pētījuma rezultāti izmantojami citos zinātniskajos pētījumos, nekustamā īpašuma tirgus un tautsaimniecības nozaru zinātniskās pētniecības darbos, nekustamā īpašuma tirgus turpmākai ilgtspējīgai attīstībai, kā arī jauno zinātnieku un studentu darbos, kas veltīti nekustamā īpašuma tirgus ekonomikas un vadības jautājumiem.
Abstract in English In the scientifi c monograph, the author has examined the factors that aff ect the development of real estate market and, by assessing the structure and condition of the residential sector as well as the dynamics of real estate transactions in the residential construction market segment, explained the factors that aff ect the depreciation of the residential sector and the stagnant character of the real estate market. Th e analysis of research fi ndings, its most important results and formulated conclusions justify the necessity of the Informative and analytical management system of real estate market development, these fi ndings justify as well fostering of the studies of real estate market development in various directions. Th e research methods used in the scientifi c monograph and the obtained fi ndings of the applied research may be applied to other scientifi c studies, scientifi c research on the real estate market and economic sectors, further sustainable development of the real estate market, as well as to young scientists’ and students’ papers devoted to the issues of real estate market economics and management.
DOI: 10.7250/9789934107610
Reference Geipele, S. Management System of Real Estate Market Development in Latvia. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 228 p. ISBN 978-9934-10-761-0. Available from: doi:10.7250/9789934107610
ID 22721