RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Techniques of Using Smart Technologies in the Distribution Networks of Latvia

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 24.11.2016 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Viedo tehnoloģiju izmantošanas paņēmieni Latvijas sadales tīklos
Title in English Techniques of Using Smart Technologies in the Distribution Networks of Latvia
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Nauris Jankovskis
Keywords Energosistēmas tīkls, inteliģentais tīkls, smart grid, viedais tīkls
Abstract Turpmākajos gados elektroenerģijas patēriņš un ražošana Latvijā noteikti ievērojami mainīsies. Elektroenerģijas ražošana arvien vairāk notiks no atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet patērētāji mainīs savus paradumus. Līdz ar to elektroenerģijas sistēma ir jāattīsta, bet kāds ir visefektīvākais veids, kā to izdarīt? Autors centies izanalizēt dažus jautājumus saistībā ar tīkla attīstību, lai šajā apkopotajā darbā izpildītu jaunās situācijas diktētās prasības. Jaunu elektrotīklu radīšana, kā arī esošo paplašināšana vai rekonstrukcija prasa ievērojamus materiālos, naudas un darba resursus. Tie ir nepieciešami elektrotehniskā aprīkojuma būvdarbu, montāžas un ierīkošanas, kā arī citu darbu izpildei. Tādēļ jāveic tehniski ekonomiskie novērtējuma aprēķini, nosakot līdzekļu savstarpējo samēru jaunu energoobjektu celtniecībai un esošo rekonstrukcijai. Tīklu optimāla attīstība prasa dziļu zinātnisku pētījumu veikšanu, izmantojot sistēmanalīzes metodes, ņemot vērā aprīkojuma raksturlielumu izmaiņu dinamiku un patērētāju slodžu pieaugumu visai elektroapgādes sistēmai. Optimālās attīstības un pilsētu tīklu racionālās izbūves uzdevumu atrisinājuma sarežģītība izskaidrojama ar to, ka tie tiek veikti nepilnīgas un nenoteiktas informācijas apstākļos par atsevišķu objektu ekspluatācijā nodošanas termiņiem, neesot ticamiem datiem par nākamo patērētāju slodzēm un izstrādātai detalizētai apbūvei atsevišķos rajonos. Darba mērķis ir, izmantojot viedo tīklu iespējas, veicināt energosistēmas ekonomiski efektīvu darbību un attīstību. Darbs ir paredzēts, lai atvieglotu ST projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas risinājumus.
Abstract in English In the nearest years, the consumption and generation of electricity in Latvia will certainly change. Electricity will be increasingly generated from renewable energy sources and the consumers will change their habits. This means that the electric energy system has to be developed, yet which is the most effective way to do this? The author has tried to analyse a number of issues in relation to network development, so as to meet the requirements posed by the new situation in this combined study. Creation of new power networks as well as expansion of existing ones requires considerable material, financial and labour resources. These are required for performing construction, assembly and installation of electrical equipment as well as for other works. For this purpose, technical and economic feasibility calculations have to be conducted, determining the proportions of means to be allotted to the construction of new energy facilities and the reconstruction of the existing ones. Optimal development of networks requires in-depth scientific research by using systems analysis methods and considering the dynamics of change of the equipment characteristics and the increase in the consumers’ loads for the whole power supply system. The complexity of the solution of tasks related to optimal development and rational construction of city networks can be explained by the fact that these tasks are solved at the conditions of incomplete and indeterminate information about the commissioning terms of individual facilities, without plausible data about the loads of the future consumers and without developed detailed building plans in some districts. The goal of the thesis is, by using the possibilities provided by smart grids, to promote economically efficient operation and development of the power system. The study is intended to facilitate the solutions of distribution network designing, construction and operation.
Reference Jankovskis, Nauris. Techniques of Using Smart Technologies in the Distribution Networks of Latvia. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 165 p.
Summary in English Summary in English
ID 22996