RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Preparation and Characterisation of Biomaterials based on Titanium Dioxide Ceramics

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 14.12.2016 15:00, Paula Valdena iela 3, 272.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Biomateriāli uz titāna dioksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi
Title in English Preparation and Characterisation of Biomaterials based on Titanium Dioxide Ceramics
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Inga Narkevica
Keywords Titāna dioksīds, keramika, termiskā apstrāde, porainās pamatnes, kaulaudu reģenerācija
Abstract Promocijas darbs “Biomateriāli uz titāna dioksīda keramikas bāzes un to īpašību pētījumi” veltīts TiO2 keramikas fizikālo īpašību pētīšanai, augsti porainu pamatņu iegūšanai, modificēšanai un raksturošanai ar potenciālu pielietojumu kaulaudu reģenerācijā. Promocijas darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām (literatūras apskats, metodiskā daļa, rezultāti un to izvērtējums), secinājumiem, izmantotās literatūras un pielikumiem. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1963. gada līdz 2016. gadam par kaulaudu inženieriju un kaulaudu atjaunošanās procesu, tajā izmantotajiem biomateriāliem, augsti porainas keramikas ieguvi, TiO2 īpašībām un pielietojumu, kā arī biomateriālu mijiedarbību ar organismu. Otrajā nodaļā aprakstīti materiāli un metodes, kas izmantoti promocijas darba mērķa un izvirzīto uzdevumu sasniegšanai. Trešajā nodaļā apkopoti un analizēti iegūtie rezultāti. Izvērtēta TiO2 keramikas termiskās apstrādes ietekme uz tās fizikālajām īpašībām (blīvumu, porainību, saķepšanas procesu, fāžu pāreju, elektriskām un virsmas īpašībām), kā arī veikts in vitro īpašību izvērtējums (biokativitāte, proteīnu sorbcija un baktēriju mijiedarbība ar materiālu). Otra sadaļa veltīta augsti porainu TiO2 keramisko pamatņu iegūšanas tehnoloģisko parametru optimizācijai un to īpašību izvērtēšanai. Trešā sadaļā aplūkotas porainas keramikas modificēšanas iespējas. Promocijas darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 162 lpp. Darbs satur 104 attēlus, 20 tabulas, 38 vienādojumus, 7 pielikumus un tajā izmantoti 193 literatūras avoti.
Abstract in English PhD thesis “Preparation and characterization of biomaterials based on titanium dioxide ceramic” are devoted to the characterization of physical properties of TiO2 ceramic and preparation, modification and characterization of highly porous scaffolds for bone tissue regeneration. PhD thesis consists of an introduction, three main chapters (literature review, materials and methods, results and discussion), conclusions, a list of sources used, and appendices. The literature review, covering a period from 1963 till 2016, summarizes information about bone tissue engineering and bone remodeling process, biomaterials used in bone tissue engineering, preparation of highly porous ceramic, TiO2 properties and application, as well as biomaterial interaction with surrounding environment in the body. Second chapter describes materials and methods used to achieve the aim and tasks of PhD thesis. Third chapter summarizes and analyses obtained results. The impact of TiO2 thermal treatment on physical properties (density, porosity, sintering process, phase transformation, electrical and surface properties) as well as in vitro properties (bioactivity, protein sorption and bacteria adhesion/colonisation) of obtained ceramic is described. Second part is devoted to the optimization of processing parameters in order to obtain highly porous TiO2 ceramic scaffolds and to the characterization of obtained scaffolds. Third part summarizes modification possibilities of TiO2 ceramic scaffolds. PhD thesis is written in Latvian and consists of 162 pages. The thesis contains 104 figures, 20 tables, 38 equations, and 7 appendices, and there are 193 sources of reference used.
Reference Narkevica, Inga. Preparation and Characterisation of Biomaterials based on Titanium Dioxide Ceramics. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 162 p.
Summary in English Summary in English
ID 23074