RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Investigation of Clay Properties for Application in Obtaining Cosmetic Products

Publication Type Article in a collection of scientific publications or a chapter in a monograph with ISBN or ISSN
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Mālu īpašību izpēte izmantošanai kosmētisko produktu, biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta iegūšanai
Title in English Investigation of Clay Properties for Application in Obtaining Cosmetic Products, Biodegradable Composite Materials and New Granular Sorbents
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.4 Chemical engineering
Authors Inga Jurgelāne
Olita Medne
Andrejs Šiškins
Agnese Stunda Zujeva
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Keywords Latvijas māli, kosmētika, biodegradabli kompozītmateriāli, granulveida sorbenti
Abstract Latvijā māli ir ļoti plaši izplatīts derīgais izraktenis, un to daudzums ir viens no lielākajiem Ziemeļeiropā. To izmantošana un pētījumi galvenokārt saistīti ar būvmateriālu un dažādu keramikas materiālu ražošanu. Lai paplašinātu Latvijas mālu izmantošanas iespējas, ir nepieciešams izpētīt to īpašības un piemērotību jaunu produktu ar salīdzinoši augstu pievienoto vērtību ražošanai. Līdz ar to šī projekta mērķis ir pētīt Latvijas illīta mālu īpašības un piemērotību izmantošanai kosmētisko produktu, biodegradablu kompozītmateriālu un jauna granulveida sorbenta izstrādē.
Abstract in English Clays in Latvia is an abundant mineral resource and their deposits are one of the largest in North Europa. Their application and investigation is mostly connected with production of building and various ceramic materials. To expand the application of Latvian clays it is necessary to investigate their properties and possibility to develop new products with high added value. The aim of this project is to investigate properties of Latvian illite clays and possibility for application in development of cosmetic products, biodegradable composite materials and new granular sorbent.
Reference Jurgelāne, I., Medne, O., Šiškins, A., Stunda-Zujeva, A., Bērziņa-Cimdiņa, L. Investigation of Clay Properties for Application in Obtaining Cosmetic Products, Biodegradable Composite Materials and New Granular Sorbents. In: Lietišķi ģeoloģiskie pētījumi, jaunas tehnoloģijas, materiāli un produkti: zinātnisko rakstu krājums. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, pp.60-69. ISBN 978-9934-556-07-4.
ID 23146