RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in the Presence of Supported Platinum Catalysts

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 22.12.2016 14:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Glicerīna oksidēšana ar molekulāro skābekli uznesto platīna katalizatoru klātienē
Title in English Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in the Presence of Supported Platinum Catalysts
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Elīna Sīle
Keywords glicerīna oksidēšana, platīna katalizatori, ekstrakcijas-pirolītiskā metode, glicerīnskābe, pienskābe, glikolskābe, glicerīnaldehīds
Abstract Promocijas darba literatūras apskatā apkopota zinātnisko publikāciju informācija par glicerīna iegūšanu, tā pārstrādes metodēm. Analizēta informācija par uznestajiem monometāliskajiem, bimetāliskajiem un promotētajiem platīnu saturošajiem katalizatoriem un to izmantošanu dažādos procesos, kā arī analizēti dati par glicerīna oksidēšanu šķidrajā fāzē uznesto platīna katalizatoru klātienē. Eksperimentālajā daļā un rezultātu izvērtējumā pētīta jauno sintezēto platīna katalizatoru aktivitāte un selektivitāte glicerīna oksidēšanas procesos ar molekulāro skābekli ūdens šķīdumos. Analizēta katalizatoru parametru, to sintēzes parametru un glicerīna oksidēšanas apstākļu ietekme uz katalizatoru aktivitāti un selektivitāti. Noteikti optimālie nosacījumi glicerīnskābes, glikolskābes, pienskābes un glicerīnaldehīda ieguvei.
Abstract in English The information of scientific publications about glycerol production and its untilization methods is summarized in the literature review of these thesis. Besides that information about supported monometallic, bimetallic and promoted platinum catalysts, their application in various processes, as well as data about liquid phase oxidation of glycerol in the presence of supported platinum catalysts, is reviewed. In the experimental part and in the result analysis part the activity and selectivity of new synthesized platinum catalyst in liquid phase oxidation of glycerol by molecular oxygen are studied. The influence of catalyst parameters, parameters of catalyst synthesis and glycerol oxidation conditions on the catalyst activity and selectivity are investigated. Optimal conditions for production of glyceric acid, glycolic acid, lactic acid and glyceraldehyde are determined.
Reference Sīle, Elīna. Glycerol Oxidation by Molecular Oxygen in the Presence of Supported Platinum Catalysts. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2016. 371 p.
Full-text Full-text
Summary in English
ID 23641