RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Resource and Admission Management in Next Generation Networks

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 16.03.2017 16:30, ETF, Āzenes iela 12, aud. 2-38.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos
Title in English Resource and Admission Management in Next Generation Networks
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Andris Skrastiņš
Keywords NGN tīkli, savienojumu piekļuves vadība, AggSessAC, resursu pārvaldība
Abstract Šis promocijas darbs ir veltīts, lai izstrādātu jaunu savienojumu piekļuves vadības metodi, kas spēj nodrošināt diferencētu apkalpošanas stratēģiju un būtu piemērota mūsdienu ātrgaitas tīkliem, kas apkalpo tūkstošiem jaunu savienojumu ik sekundi. Izstrādātā AggSessAC metode balstās uz lēmuma pieņemšanas procesa īslaicīgu aizturi (no µs līdz dažu ms diapazonā), lai uzkrātu jaunu plūsmu savienojuma inicializācijas paketes, tādā veidā iegūstot jaunu savienojumu pieprasījumu kopu turpmākai izvērtēšanai. Šāda piekļuves vadības metode darbojas pretstatā tradicionālai tīkla resursu piešķiršanas pieejai.. Pieprasījumu agregācija ļauj piekļuves vadībā ienest paralēlas apstrādes procesa virtualizāciju. Promocijas darbā tiek sniegta plaša mūsdienu Interneta trafika analīze, kas balstās uz šī promocijas darba autora un citu pētnieku gūtiem mērījumu rezultātiem. Visaptveroša mūsdienu interneta trafika analīze daudzos šķērsgriezumos – pakešu, plūsmu, protokolu – deva iespēju pamatot pētījuma virziena aktualitāti un kalpoja par pamatu jaunas piekļuves vadības paņēmiena izstrādei. Izstrādātā AggSessAC piekļuves vadības risinājuma verifikācijai un validācijai tika izmantots OMNeT++ diskrēto notikumu simulācijas rīks. Darba izstrādes gaitā OMNeT++ vidē INET ietvarā tika izveidots AggSessAC funkcionāls bloks (aģents), kas spēj realizēt pieprasījumu uzkrāšanu un prioritāšu balstītu piekļuves vadību. Ar izstrādāto piekļuves vadības aģentu tika papildināta OMNeT++ pieejamā maršrutētāja programmatūra ienesot tajā AggSessAC funkcionalitāti, un tādējādi ļaujot veikt risinājuma eksperimentālu novērtēšanu OMNeT++ simulācijas vidē. Darbā gūtie rezultāti parāda AggSessAC metodes efektivitāti, salīdzinājumā ar klasisko pieprasījumu apstrādes manieri, demonstrējot ieguvumus no savstarpēji izvērtējošas un selektīvas pieprasījumu apstrādes, kas uzlabo uzstādītās vadības politikas īstenošanu. Pētījumā arī novērtēta AggSessAC risinājumā ietverto parametru savstarpējā saistība un dotas rekomendācijas to izvēlei. Darba apjoms – 162 lappuses, 78 attēli, 28 tabulas un 116 informācijas avoti.
Abstract in English The Thesis is devoted to create a new connection admission control (CAC) method capable of providing a differentiated service strategies, which would be suitable for modern high-speed networks, serving thousands of new connections per second. The developed AggSessAC method is based on short-term delay (of µs-ms range) of the decision-making process, in order to collect multiple connection initialization packets, thereby obtaining a new connection request set for further evaluation. Such access control method works as opposed to the traditional network resource allocation approach. A new connection request aggregation allows to bring the virtualization of parallel processing into connection admission management. In the Thesis a broad contemporary Internet traffic analysis is given, which is based on the thesis author and other researchers collected measurement results. A comprehensive analysis of Internet data flows from different perspectives – packets, flow and protocol – has allowed justifying the topicality of research and served as the basis for the development of new approach for admission management. For the verification and validation of the developed AggSessAC admission management solution, OMNeT++ discrete event simulation tool was used. During the development of this thesis, OMNeT++ environment INET framework was supplemented with AggSessAC functional unit (agent) which is able to collect a new connection requests and to realize priority-based admission management. The developed access control agent was added to INET framework available router software bringing the AggSessAC functionality, thereby allowing the solution experimental evaluation in OMNeT++ simulation environment. The obtained results show the efficiency of the AggSessAC method in comparison with the classic manner of the request processing, demonstrating the benefits of inter-evaluative and selective demand handling, which improves the management policy implementation. The research also includes estimation of AggSessAC method parameters and gives recommendations for their selection. The amount of work is 162 pp., 78 figures, 28 tables and 116 sources of literature.
Reference Skrastiņš, Andris. Resource and Admission Management in Next Generation Networks. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 162 p.
Summary in English Summary in English
ID 24257