RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Sustainable Development of Pellets Production

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 23.03.2017 14:00, EEF, Āzenes iela 12 k-1, 115.auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Granulu ražošanas ilgtspējīga attīstība
Title in English Sustainable Development of Pellets Production
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Haralds Vīgants
Keywords Granulu ražošana
Abstract Promocijas darbs veltīts valstiski svarīgai tēmai − vienas biotehonomikas nozares attīstībai. Tajā analizēta granulu ražošanas ilgtspējība ne tikai uzņēmuma, bet arī valsts tautsaimniecības līmenī. Promocijas darbs sastāv no četriem uzdevumiem, kas, no vienas puses, soli pa solim atklāj granulu ražotnes darbības energopatēriņa analīzes iespējas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu lietderību, bet, no otras puses, prognozē granulu ražošanas nākotni valsts mērogā. 1. uzdevums. Izveidot granulu ražotnes darbības indikatoru kopu, ieviest un analizēt līmeņatzīmes metodikas lietderību uzņēmumā. 2. uzdevums. Analizēt granulu ražošanas uzņēmuma ražotņu darbības rādītājus un meklēt “šaurās” vietas. 3. uzdevums. Izveidot metodiku, lai īstenotu energopārvaldību un analizētu iespējamos tehnoloģiskos uzlabojumus. 4. uzdevums. Prognozēt granulu ražošanas attīstību un analizēt tās ilgtspējību valsts mērogā, izmantojot sistēmdinamikas modeli. Darba zinātnisko novitāti apstiprina energopārvaldības daudzšķautņainības ilustrācija, kas balstīta uz savstarpēji integrētu granulu ražotnes faktoru analīzes metodi. Ļoti svarīgi ir, lai šīs ražotnes būtu energoefektīvas un tās izmantotu inovatīvas pieejas energoresursu taupīšanā. Viena no tādām ir uzņēmuma energopārvaldība, kas aizsākas ar līmeņatzīmes metodes izmantošanu. Enerģijas patēriņa samazināšana granulu ražotnē ir iespējama vairākos līmeņos: uzņēmuma iekšējās energopārvaldības līmenī (uzņēmuma iekšienē veicamie un veiktie pasākumi) un ārējo faktoru ietekmes vērtēšanas līmenī (attiecas uz tautsaimniecības nozarēm, kuru attīstība ietekmē granulu rūpnīcu darbības ilgtspēju). Enerģijas patēriņa analīze ir balstīta uz granulu ražošanas uzņēmuma iekšējo energopārvaldību: • izmantojot monitoringu (regulāri sekojot līdzi uzņēmuma darbības parametriem); • izvēloties, izstrādājot un īstenojot uzlabojumu pasākumus (veicot visas energopārvaldības procedūras saskaņā ar starptautisko energopārvaldības standartu ISO 50001:2011); • analizējot rezultātus pēc datu vākšanas un apstrādes, lai raksturotu esošo situāciju uzņēmumā, jo tieši rezultātu analīze ir viena no vissvarīgākajām energopārvaldības sadaļām. Ārējo faktoru analīze ir balstīta gan uz energosektora attīstības normatīvo ietvaru valstī, gan arī potenciālajām iespējām šo sektoru ietekmēt: • attīstot granulu tirgu, kas pievieno vērtību vietējam dabas resursam – biomasai; • aizstājot fosilo kurināmo ekonomisku apsvērumu un ietekmes uz klimata pārmaiņām dēļ; • izmantojot atjaunojamos energoresursus dažādās kombinācijās, kā arī pievēršoties inovatīviem tehnoloģiskiem risinājumiem; • izveidojot transporta loģistiku, tā samazinot tukšu transportlīdzekļu kilometrāžu, piemēram, granulu ražotnēm īstermiņā problēmas sagādā Krievijas uzliktais embargo; • vērtējot ekonomisko situāciju valstīs, kurās ir attīstīta mežrūpniecība.
Abstract in English The Doctoral Thesis is devoted to governmentally important theme: development of one biotechonomy industry. Sustainability of pellet production is analysed not only in company level, but also in economic sector level. The Doctoral Thesis consists of four tasks, where, one by one, pellet production operation energy consumption analysis options and usefulness of energy efficiency increase activities are discovered, but, on the other side, the future of pellet production in national level is predicted. 1. task is to develop a set of operation indicators for pellet production unit, implement and analyse usefulness of benchmarking methodology in a company. 2. task is to analyse equipment operation indicators of pellet production unit and determine their weak spots. 3. task was to develop methodology, to establish energy management and analyse possible technological improvements. 4. task was to predict pellet production development and analyse its sustainability at country level using system dynamic model. Scientific novelty of the Thesis is proved by energy management angularity illustration, that is based on mutually integrated pellet production unit factor analysis method. It is very important, that these units would be energy efficient and would use innovative approaches to save energy resources. One of approaches is energy management of the company, that starts with the use of benchmarking method. Decrease of energy consumption in pellet production unit is possible in several levels: inner energy management of the company – activities performed and to be made inside the company and rating of external factor effects – on economic sectors, whose development effect sustainability of the pellet production unit operation. Energy consumption decrease in pellet plant can be made in several levels. Energy consumption analysis is based on internal energy management of a company: • by monitoring: regularly following operation parameters of a company; • by development, choice and realization of improvement technologies: working by an international energy management standard ISO 50001:2011; • by analysing results after collecting and handling data that describe existing situation in a company. External factor analysis is based on government legislation regarding development of power sector: • by development of pellet market, that adds value to local biomass; • by replacing fossil fuels due to economic reasons and effects on climate change; • by using different proportions of renewable energy sources with innovative technological solutions; • by establishment of transport logistics, decreasing mileage of empty vehicles; • by economic situation in countries with developed forestry.
Reference Vīgants, Haralds. Sustainable Development of Pellets Production. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 100 p.
Summary in English Summary in English
ID 24289