RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Topical Issues in Tax Policy and Administration: April 23

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Aktuāli jautājumi nodokļu politikā un administrēšanā: 2015. gada 23. aprīļa Studentu zinātniski praktiskās konferences materiāli
Title in English Topical Issues in Tax Policy and Administration: April 23, 2015 Students' Scientific and Practical Conference
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Māris Jurušs
Keywords Nodokļi
Abstract Krājumā iekļauti 16 raksti, kas veidoti, balstoties uz studentu veiktajiem pētījumiem. Pētījumu ietvaros analizētas nodokļu politikas un administrēšanas izmaiņas, to ietekme uz preču cenām, patēriņu, valsts budžeta ieņēmumiem, sociāli ekonomiskām tendencēm, nodokļu maksātāju darbību, kā arī kontroles pasākumiem no nodokļu un muitas administrāciju puses. Rakstos izklāstītas aktuālas ar nodokļu piemērošanu saistītas problēmas, sniegti studentu secinājumi un galvenās atziņas, kā risināt attiecīgos jautājumus, tajā skaitā nodokļu un muitas kontroles pilnveidošanai.
Abstract in English The collection includes 16 articles that formed the basis of the students' studies. Studies have analyzed tax policy and administration changes, their impact on commodity prices, consumption, state budget revenues, socio-economic trends, taxpayers' activities as well as control measures of tax and customs administration side. Scripture out by topical application of the tax related problems, given the students' conclusions and key messages, how to deal with the relevant issues, including tax and customs control improvement.
Reference Jurušs, M. Topical Issues in Tax Policy and Administration: April 23, 2015 Students' Scientific and Practical Conference. Rīga: RTU Izdevniecība, 2015. 96 p.
ID 25465