RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: A Study on the Possibilities to Determine the Differentiated Environmental Tax Rates for Waste Disposal in Landfills

Publication Type Internet publication
Funding for basic activity Unknown
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Pētījums par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai un nepieciešamos likmju pieaugumus, lai motivētu samazināt apglabāto atkritumu apjomu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami
Title in English A Study on the Possibilities to Determine the Differentiated Environmental Tax Rates for Waste Disposal in Landfills, and to Appreciate the Natural Resource Tax Rate Increase Options for Waste Disposal and the Necessary Rate Increases to Motivate Reduce Waste Disposed of and Promote Them Not to Dispose of Waste which is Recyclable
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.5 Earth science, physical geography and related Environmental sciences
Authors Jānis Brizga
Māris Jurušs
Keywords DRN, dabas resursi, poligoni, vides nodokļi
Abstract Šo pētījumu par iespējām noteikt diferencētas dabas resursu nodokļa likmes par atkritumu apglabāšanu poligonos un novērtēt dabas resursu nodokļa likmju paaugstināšanas iespējas atkritumu apglabāšanai un nepieciešamos likmju pieaugumus, lai stimulētu apglabāto atkritumu apjoma samazināšanu un veicinātu neapglabāt tos atkritumu veidus, kuri ir pārstrādājami, ir sagatavojusi biedrība “Zaļā brīvība” pēc Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma.
Abstract in English This study on the possibilities to determine the differentiated environmental tax rates for waste disposal in landfills, and to appreciate the natural resource tax rate increase options for waste disposal and the necessary rate increases to stimulate the buried waste reduction and the promotion not to dispose of those wastes which are recyclable, are prepared by the association " Green liberty "at the Latvian Republic Environmental protection and regional development Ministry order.
Hyperlink: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/ 
Reference Brizga, J., Jurušs, M. A Study on the Possibilities to Determine the Differentiated Environmental Tax Rates for Waste Disposal in Landfills, and to Appreciate the Natural Resource Tax Rate Increase Options for Waste Disposal and the Necessary Rate Increases to Motivate Reduce Waste Disposed of and Promote Them Not to Dispose of Waste which is Recyclable [online]. Rīga Zaļā brīvība, 2013. Available from: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/.
ID 25474