RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Studies of Rapseed Oil Interesterification Reactions

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 19.06.2017 15:00, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 271. auditorijā.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Rapšu eļļas interesterifikācijas reakciju pētījumi
Title in English Studies of Rapseed Oil Interesterification Reactions
Field of research 1. Natural sciences
Sub-field of research 1.4 Chemical sciences
Authors Zane Ābelniece
Keywords atjaunojamā degviela, ķīmiskā interesterifikācija, rapšu eļļa, monoesteri
Abstract Interesterifikācijas reakciju var izmantot, lai iegūtu biodegvielu ar iznākumu, kas masas ziņā pārsniedz izmanotās eļļas masu un neveido blakusproduktu glicerīnu. Promocijas darbā izpētīta reakcijas apstākļu ietekme uz rapšu eļļas interesterifikācijas procesu: monoestera (karbonskābju estera) un rapšu eļļas molārās attiecības, katalizatora koncentrācijas, temperatūras un laika ietekme. Izstrādātas gāzu hromatogrāfijas analīzes metodes visu interesterifikācijas produktu un starpproduktu kvantitatīvai noteikšanai. Izpētīta katalizatoru struktūras un katalizatora šķīdinātāju ietekme uz procesa norisi, izmantojot nātrija metilātu metanolā, kālija t-butilātu t-butanolā un kālija t-butilātu tetrahidrofurānā. Izpētīta monoesteru spirta un skābes fragmenta daļu ietekme uz interesterifikācijas procesu. Veikta procesa apstākļu optimizācija maksimāla gala produktu iznākuma sasniegšanai reakcijas maisījumā. Noteiktas biodīzeļdegvielas maisījumu degvielas īpašības interesterifikācijas reakciju produktiem, kas iegūti, izmantojot dažādus etiķskābes esterus.
Abstract in English An alternative method for the synthesis of biodiesel fuel from rapeseed oil that prevents formation of glycerol and produces the fuel in mass exceeding the mass of oil has been proposed. In this work the influence of reaction parameters (monoester (carboxylate ester)/oil molar ratio, catalyst concentration, temperature, reaction time) on the interesterification process was studied. The influence of catalyst structure and catalyst solvent on the interesterification process was studied, using sodium methoxide in methanol, potassium t-butoxide in t-butanol and in THF solutions. Gas chromatography methods for determination of all products and intermediates were developed. The influence of alcohol and acyl moieties of monoesters on interesterification was studied. Fuel properties of the reaction mixtures obtained with different alkyl acetates were evaluated.
Reference Šustere, Zane. Studies of Rapseed Oil Interesterification Reactions. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 120 p.
Full-text Full-text
Summary in English
ID 25522