RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Multi-Perspective Analysis for the Transition towards 4th Generation District Heating

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 03.08.2017 14:00, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Multi-Perspective Analysis for the Transition towards 4th Generation District Heating
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Jeļena Ziemele
Keywords District Heating, 4GDH, System dynamics modeling
Abstract Centralizētās siltumapgādes un aukstumapgādes patēriņš sastāda ievērojamu daļu no kopēja Eiropas Savienības enerģijas pieprasījuma (50% 2014.gadā). Tādējādi energoefektivitātes pasākumu ieviešana nepieciešama visos centralizētās siltumapgādes posmos - siltuma avota, pārvades sistēmās un pie siltuma patērētājiem. Īpašs uzsvars Eiropas savienības centralizētās siltumapgādes stratēģijā tiek likts uz enerģijas ražošanu no atjaunojamiem enerģijas avotiem un pētījumiem, kas prognozē dinamiku ilgtspējīgai attīstībai energosistēmās. Energoefektīvo tehnoloģisko risinājumu ieviešana, kas balstās uz atjaunojamiem enerģijas avotiem centralizētā siltumapgādes sistēmā, ļauj pakāpeniski pāriet uz 4. paaudzes sistēmu. Promocijas darba mērķis ir izveidot labi strukturētu metodoloģiju, kas ļauj analizēt vairākus centralizētās siltumapgādes attīstības risinājumus. Attīstītā metodoloģija iekļauj modeļus, kas balstīti uz apdomības un vienkāršības principiem, kur sarežģītāku modeļu izmantošanai jābūt pamatotai ar konkrētiem modeļa mērķiem. Ar izveidot metodoloģijas palīdzību iespējams analizēt pāreju no esošās siltumapgādes sistēmas uz 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmu. Izstrādātā metodoloģija ļauj izveidot un salīdzināt vairākus potenciālos centralizētās siltumapgādes attīstības scenārijus. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika noteikti sekojošie uzdevumu: analizēt esošo centralizētās siltumapgādes sistēmas stāvokli un noteikt tehniskus, ekonomiskus, sociālekonomiskus, vides un institucionālus indikatorus; izmantojot visaptverošo pieeju izveidot metodoloģiju, lai vērtētu iespējamus risinājumus centralizētās siltumapgādes sistēmas pārejai uz 4. paaudzes sistēmu. Darbā izveidota vairāku centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības perspektīvu analīzes metodika, kura apvieno empīriskos pētījumus, sistēmdinamikas modelēšanu, multi-kritēriju un ekonomisko analīzi. Modelī iekļautie politikas atbalsta instrumenti ļauj analizēt centralizētās siltumapgādes sistēmas 4.paaudzes ieviešanas dinamiku. Rezultāti parāda, ka, lai izveidotu centralizētas siltumapgādes sistēmas ilgtspējīgu attīstības stratēģiju, lēmumu pieņēmējiem jākoncentrē uzmanība uz pārdomātiem pasākumiem - valdības regulējumiem, nodokļiem, subsīdijām un enerģijas cenu izmaiņām, kuri ir atkarīgi no izvēlētā prioritārā scenārija. Politikas instrumenti ļautu paātrināt 4. paaudzes centralizētās siltumapgādes sistēmas ieviešanas dinamiku. Neskatoties uz to, ka sistēmdinamikas modelis balstās uz Latvijas centralizētās siltumapgādes uzbūves specifiku, izstrādātā vairāku centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības perspektīvu metodoloģija un izveidotais sistēmdinamikas modelis var būt piemēroti arī citām siltumapgādes sistēmām. Promocijas darba pamatā ir četrpadsmit zinātniski raksti, kas publicēti dažādos zinātniskajos izdevumos. Četrpadsmit raksti ir publicēti Scopus datubāzē (citēti 37 reizes) un septiņi raksti - ISI Web of Science datu bāzē (citēti 13 reizes). Šo publikāciju mērķis ir aprobēt vairāku attīstības perspektīvu metodoloģiju, novērtējot centralizētās siltumapgādes sistēmas virzības dinamiku uz 4. paaudzes sistēmu.
Reference Ziemele, Jeļena. Multi-Perspective Analysis for the Transition towards 4th Generation District Heating. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 202 p.
Summary in English Summary in English
ID 25679