RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Methodology for Socio-Technical Transition Research

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 30.08.2017 14:00, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes 12/1 - 115. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Methodology for Socio-Technical Transition Research
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Lelde Timma
Keywords Environmental science, innovation diffusion, transition reseach
Abstract Ekoinovācijas iniciatīva tika izstrādāta kā viens no galvenajiem stūrakmeņiem ilgtspējīgai, viedai un integrētai izaugsmei kā atbildes reakcijas uz finansiālo lejupslīdi un arvien jaunām sociālām problēmām. Tomēr eksperti arvien biežāk norāda, ka viena svarīga saikne joprojām iztrūkst – kamēr, galvenokārt, visa uzmanība tiek koncentrēta uz tehniskajiem jauninājumiem un apkārtējās vides aizsardzību, sociālie aspekti pārsvarā netiek ņemti vērā. Šie sociālie aspekti ietver cilvēkus, ekonomikas, politikas, organizatoriskās un citas mijiedarbības sistēmā. Apvienojot šīs trīs jomas – sociālo, tehnisko un apkārtējās vides – autore pētīja tā saucamās sociotehniskās sistēmas. Pašlaik izpēte, izmantojot sociālos un tehniskos aspektus, lai studētu pārejas procesus, ir sadrumstalota, gan starp dažādām gadījumu izpētēm, gan dažādām izmantotajām metodēm, gan zinātnes jomām. Jo īpaši enerģētikas izpētes jomā lielākā daļa pētniecības darbu aplūko sistēmu tehnoloģiski ekonomiskos aspektus, līdz šim tikai dažos darbos ir mēģināts iekļaut arī sociotehniskās perspektīvas. Ir konstatēts, ka trūkst skaidras holistiskas metodoloģijas, tāpēc šī darba galvenais mērķis ir saistīt inženierzinātņu un sociālo zinātņu izpētes jomas, lai radītu šādu holistisku modelēšanas pieeju. Tāpēc promocijas darbs fokusējas uz metodoloģijas veidošanas gaitu. Kā gadījuma izpētes objekts šajā darbā ir izmantots mājsaimniecību sektors. Laika gaitā tika attīstīta izmantoto metodiku sarežģītība, lai atbilstu pieaugošās sarežģītības pētniecības jautājumiem. Autore šajā darbā apskata sociotehniskos pārejas procesus, raugoties no dažādu nozaru, piemēram, enerģijas izmantošanas, pārveides un pārvaldības, inovāciju difūzijas un citu Pārejas procesi tika aplūkoti arī no dažādu izmantoto metodiku skatupunkta, pētot šo metodiku kombinācijas. Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais – darbā pārejas procesi tiek aplūkoti no dažādu zinātnes nozaru – gan inženierzinātņu, gan sociālo zinātņu – viedokļa. Promocijas darba pamatā ir sešas tematiski vienotas zinātniskās publikācijas, kas publicētas dažādos zinātniskajos žurnālos, pieejamas zinātniskajās informācijas krātuvēs un ietvertas starptautiskās datubāzēs. Šo publikāciju mērķis ir pārnest un aprobēt sociotehniko pāreju izpētes ietvaru. Šis darbs sastāv no ievada un trīs nodaļām. Darba ievads definē tā mērķi un uzdevumus, apraksta darba struktūru un sniedz īsu pārskatu par promocijas darba aprobāciju (publikācijas un līdzdalība starptautiskajās zinātniskajās konferencēs). Pirmā nodaļa izklāsta pētījumos risinātos jautājumus attiecībā uz katru no definētajiem pētījuma segmentiem. Otrā nodaļa apraksta metodiku, kas tiek izmantota sociotehnisko pāreju pētījumos, savukārt izvēlēto metožu izmantošanas rezultāti ir apkopoti darba trešajā nodaļā. Iegūtie secinājumi ir apkopoti darba noslēgumā.
Reference Timma, Lelde. Methodology for Socio-Technical Transition Research. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 134 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 25689