RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 29.09.2017 15:00, Materiālzinību un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā
Publication language English (en)
Title in original language Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.5 Materials engineering
Authors Liene Plūduma
Keywords hidroksilapatīts, oksihidroksilapatīts, hidroksiljonu mērīšana, termiskā analīze, furjē transformāciju infrasarkanā spektroskopija, raman spektroskopija, hidroksilapatīta pārklājumi, virsmas lādiņš, osteoblastu atbildes reakcija
Abstract Ķīmiskā sastāva modificēšana ir vienkārša un ērta metode hidroksilapatīta īpašību mainīšanai. Pašlaik galvenokārt tiek mērīta kalcija un fosfora molārā attiecība, kā arī noteikti piemaisījumi materiālā, taču hidroksiljonu daudzums hidroksilapatītā netiek noteikts. Šī problēma ir īpaši nozīmīga termiski apstrādātos hidroksilapatīta materiālos, kur hidroksiljonu daudzums temperatūras ietekmē mainās, kā rezultātā var tikt izmainītas materiāla īpašības. Darba eksperimentālā daļa iekļauj: 1. Hidroksiljonu daudzuma mērīšana – aprakstīta hidroksilapatīta standarta izgatavošana, izvērtēta termiskās gravimetrijas pielietošana hidroksiljonu daudzuma notiekšanai, izveidota kalibrēšanas taisne hidroksiljonu daudzuma noteikšanai ar Furjē transformāciju infrasarkano spektroskopiju un rezultāti salīdzināti ar Raman spektroskopiju. 2. Hidroksiljonu daudzuma ietekme uz hidroksilapatīta pārklājumu šūnu atbildes reakciju – izgatavoti un raksturoti termiski smidzinātii hidroksilapatīta pārklājumi un pētīita hidroksiljonu ietekme uz osteoblastu adhēziju un diferencēšanos.
Reference Plūduma, Liene. Hydroxyl Ion Quantification in Hydroxyapatite and the Effect on the Biological Response. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 134 p.
Full-text Full-text
Summary in English Summary in English
ID 25694