RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Employee Turnover Challenges and Management Solutions at Companies

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 29.09.2017 12:00, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Personāla mainības problēmas un vadīšanas risinājumi uzņēmumos
Title in English Employee Turnover Challenges and Management Solutions at Companies
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Iveta Ozoliņa-Ozola
Keywords personāla mainība, darba maiņa, cilvēkresursu vadīšana, personāla mainības vadīšana, Latvija, lielie un vidējie uzņēmumi.
Abstract Darbu ir veido četras daļas. Pirmajā daļā ir veikta teorētiskā analīze par personāla mainības sociāli ekonomisko nozīmi, zinātniskās izpētes attīstību ārzemēs un Latvijā, kā arī aprakstīta personāla mainības mērīšanas problemātika. Otrajā daļā ir analizēti personāla mainību ietekmējošie faktori. Personāla mainību ietekmējošo faktoru izpēte pamatojas uz autores veikto personāla mainības modeļu kvalitatīvo un kvantitatīvo (kontent-) analīzi, empīrisko pētījumu rezultātu par personāla mainības mijsakarībām ar individuālajiem un ārējo alternatīvu faktoriem apkopojumu, sistemātisko pārskatu par personāla mainības mijsakarībām ar darba un organizācijas iekšējiem faktoriem. Darba trešajā daļā ir sniegti rezultāti par diviem empīriskajiem pētījumiem. Pirmais empīriskais pētījums ir par darba maiņas tendencēm Latvijas darba tirgū, konkrēti par to, cik daudz darbspējīgo iedzīvotāju nomaina darbu, kāda ir darba maiņas dinamika un galvenie iemesli, kāda tam ir sakarība ar iedzīvotāju sociāli demogrāfiskajiem parametriem un darba tirgus rādītājiem. Šajā pētījuma ir noskaidrots, kurai faktoru kopai – sociāli demogrāfiskajiem parametriem vai darba tirgus rādītājiem – ir lielāka nozīme darba maiņā sakarā ar labāka darba piedāvājuma pieņemšanu vai labāka darba meklēšanu. Otrais pētījums darba trešajā daļā ir par personāla mainības līmeņa un cilvēkresursu vadīšanas prakšu mijsakarībām Latvijas uzņēmumos. Tajā ir izpētīts, kāds ir vidējais personāla mainības līmenis šādos uzņēmumos, kā ar personāla mainības līmeni ir saistīti uzņēmuma darbības rādītāji, personāla sastāvs, personāla vadīšanas organizācija, konkrētu cilvēkresursu vadīšanas prakšu un prakšu kopuma izmantošana. Pētāmās cilvēkresursu vadīšanas prakses aptver tādas jomas kā darbaspēka izmaksu samazināšana, štatu komplektēšana, personāla novērtēšana, apmācība un attīstība, personālam piedāvātie monetārie un nemonetārie labumi, darba attiecības un iekšējā komunikācija. Ceturtajā daļā ir izstrādāti personāla mainības vadīšanas praktiskie risinājumi uzņēmumiem: ir izveidots cilvēkresursu vadīšanas prakšu kopums, ar kura palīdzību var noteikt, kādas prakses būtu jālieto attiecībā uz vadītājiem, speciālistiem, administratīvajiem darbiniekiem vai fiziskā darba darītājiem, kā arī precizēta šo prakšu nozīme jeb efekts atkarībā no konkrētiem uzņēmumu un tā personālu raksturojošajiem parametriem; identificētas cilvēkresursu vadīšanas prakses personāla mainības līmeņa prognozēšanai; izveidots lēmumu pieņemšanas algoritms cilvēkresursu vadīšanas prakšu izvēlē personāla mainības līmeņa samazināšanai; aprakstīts, kādam jābūt personāla mainības vadīšanas procesam. Noslēgumā ir sniegti ekspertu aptaujas un gadījumu analīzes rezultāti izstrādāto personāla mainības vadīšanas risinājumu pārbaudei. Promocijas darba apjoms ir 164 lappuses, tajā ir iekļauti 33 attēli 42 tabulas un 8 formulas. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir norādes uz 201 avotiem.
Abstract in English The Thesis consists of four chapters. In the first chapter, the author conducted theoretical analysis on the socio-economic significance of employee turnover, scientific research development in Latvia and abroad, as well as employee turnover measurement problems. In the second chapter of the Thesis, factors influencing employee turnover have been analysed. The research of the factors influencing employee turnover is based on qualitative and quantitative (content-) analysis of employee turnover models, the summary of the empirical research results on employee turnover relationships with individual and external alternative factors, and the systematic review of employee turnover relationships with work and organisational factors performed by the author. In the third chapter of the Thesis, the results of two empirical studies are provided. The first empirical research has been conducted on job change tendencies on the Latvian labour market, in particular on how many people of working age change their job, what is job change dynamics and what are the main reasons for it; how it is connected with population socio-demographic parameters and labour market indicators. Within this research, it has been determined what sets of factors – socio-demographic parameters or labour force indicators – are more significant for job change related to accepting better job proposal or searching for a better job. The second study in the third chapter of the Thesis concerns the correlation existing between employee turnover rate and human resource management practices in the Latvian companies. Within the framework of the research, it has been investigated what is the average employee turnover rate in such companies, how employee turnover rate is related with company performance indicators, personnel structure, personnel management organisation, application of particular human resource management practices and the set of practices. Human resource management practices under investigation comprise such fields as reducing labour force costs, staffing, performance appraisal, training and development, monetary and non-monetary benefits offered to personnel, labour relationships and internal communication. In the fourth chapter of the Thesis, empirical solutions for employee turnover management in the companies have been developed: the set of human resource management practices has been designed, which can be used to determine what practices should be applied for managers, specialists, administrative staff or blue-collars, the effect of these practices depending on a particular company or personnel parameters have been assessed; human resource management practices for forecasting employee turnover rate have been identified; the decision making algorithm for choosing human resource management practices to reduce employee turnover rate has been developed; the perfect employee turnover management process has been described. In conclusion, the results of expert surveys and case studies are provided for testing employee turnover management solutions developed within the framework of the given Thesis. The Doctoral Thesis comprises 164 pages, including 33 figures, 42 tables and 8 formulas. Thesis has 14 appendices. The Bibliography contains 201 titles.
Reference Ozoliņa-Ozola, Iveta. Employee Turnover Challenges and Management Solutions at Companies. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 236 p.
Summary in English Summary in English
ID 25758