RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Planning of Distributed Generation in Medium Voltage Electric Power Systems

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity Unknown
Defending: 09.11.2017 14:00, Riga, RTU EEF
Publication language English (en)
Title in original language Planning of Distributed Generation in Medium Voltage Electric Power Systems
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information and communication engineering
Authors Oļegs Kočukovs
Keywords distributed generation, power systems, modelling
Abstract Pēdējos gados vairākas Eiropas un nacionālās iniciatīvas atbalstīja "zaļo" atjaunojamo enerģiju īpatsvara palielināšanu, emisiju samazināšanu un inovācijas enerģētikā, kas ir radījusi milzīgu izkliedētas ģenerācijas (IĢ) attīstību Eiropā. Tomēr, sadales tīkli ne vienmēr attīstītās ar līdzīgu tempu. Faktiski, sadales tīkli sāk saskarties ar problēmām, kas saistītas ar apgriezto jaudas plūsmu un paaugstinātu spriegumu. Bieži, ierobežojumi ir pārsniegti un papildus ģenerācija nevar būt pieslēgta sistēmai bez īpašiem pasākumiem, kas apdraud "zaļās" enerģijas mērķus. Lai saprastu IĢ paplašināšanas mērogu, šis promocijas darbs sniedz apskatu par dažādām IĢ tipa attīstības tendencēm. Tāpat tika analizēts, kāpēc katrs IĢ veids ir sastopams tīklā un kāpēc investoriem ir izdevīgi ieguldīt šajā biznesā. Tika veikta aptauja starp esošas un plānotas ģenerācijas staciju reāliem investoriem, lai saprastu, kādu tarifu viņi izmanto vai plāno izmantot, kā arī kādi pieslēguma nosacījumi būtu viņiem pieņemami. Tas deva skaidru norādi par iespējamiem pieslēguma scenārijiem un potenciālo SG uzvedību tīklā un palīdzēja izveidot precīzus modeļus. Darbā ir analizēti esošās energosistēmu modelēšanas dator programmas un sadales tīklu plānošanas metodes, kura rezultātā konstatētas nepilnības vai pat nespēja veikt IĢ plānošanu pašreizējos apstākļos. Izpētes rezultātā darbā ir piedāvāta unikālā kompleksa pieeja, kas ļauj modelēt tīklu atbilstoši noteiktiem mērķiem, analizēt IĢ uzvedību un pieņemt lēmumus, saistītas ar IĢ plānošanu. Piedāvāta metodika balstās ne tikai uz matemātiskiem modeļiem, bet arī iekļauj dziļi praktiskos aspektus, liela apjoma reālo datu analīzi un aptaujas datus. Lai pieeja būtu pilnīga, visi modeļi ir mērogoti pēc viena mēroga un darbā tiek piedāvāts pilns aprēķinu algoritms un to aprobācija. Algoritms ne tikai iekļauj sen zināmos dārgos līdzekļus IĢ izraisīto tīklu problēmu novēršanai, bet arī elegantus risinājumus, balstītus uz mūsdienu digitālo un telekomunikāciju tehnoloģijām. Ir noteikti vairāki aprēķinu mērķi, kas būs īpaši interesanti lietotājiem, tostarp regulatoriem un sadales tīklu operatoriem. Promocijas darbs uzrakstīts angļu valodā, tajā ir 155 lapas, 73 attēli, 23 tabulas un 75 literatūras avoti.
Reference Kočukovs, Oļegs. Planning of Distributed Generation in Medium Voltage Electric Power Systems. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2017. 155 p.
Summary in English Summary in English
ID 26082