RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of Regions' Competitiveness in Latvia

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity Other research projects
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana
Title in English Evaluation of Regions' Competitiveness in Latvia
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Authors Ilze Judrupa
Maija Šenfelde
Keywords konkurētspēja, reģiona konkurētspējas indekss
Abstract Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai veicinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. Zinātniskā monogrāfija būs noderīga studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, reģionālās attīstības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, jebkuram interesentam par reģionālās konkurētspējas novērtēšanas jautājumiem.
Abstract in English The Scientific monograph explores the problems associated with the assessment of the competitiveness of the regions in order to promote the development of regional policy and development strategies for the regions. Scientific novelty of the monograph is the development of a regional competitiveness index, which is suitable for assessing the competitiveness of the regions in Latvia. The monograph is intended for students, teachers and researchers, regional development specialists and decision-makers, and any others interested in issues of regional competitiveness assessment.
Reference Judrupa, I., Šenfelde, M. Evaluation of Regions' Competitiveness in Latvia. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 150 p. ISBN 978-9934-10-997-3.
ID 27303