RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Energy System Analysis and Modeling

Publication Type Reviewed scientific monograph (one author or a group of authors)
Funding for basic activity National Research Programme
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Energosistēmu analīze un modelēšana
Title in English Energy System Analysis and Modeling
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Aiga Barisa
Andra Blumberga
Dagnija Blumberga
Armands Grāvelsiņš
Jūlija Gušča
Dace Lauka
Ieva Kārkliņa
Indra Muižniece
Ieva Pakere
Vivita Priedniece
Francesco Romagnoli
Marika Rošā
Jevgeņijs Seļivanovs
Raimonda Soloha
Ivars Veidenbergs
Edgars Vīgants
Ģirts Vīgants
Jeļena Ziemele
Keywords energosistēmas; ilgtspējīga attīstība; modelēšana; sistēmdinamika
Abstract Zinātniskā monogrāfija veltīta energosistēmu ilgtspējīgas attīstības jautājumiem. Energoapgāde ir vienota sistēma, kurā ietilpst ne tikai ražotāji, bet arī pārvaldes sistēmas un patērētāji. Monogrāfijā ir apkopoti energosistēmu pētījumi, to darbības analīze un modelēšana ne tikai vienotas sistēmas, bet arī dažādu siltumapgādes un elektroapgādes sistēmu elementu līmenī. Monogrāfijas saturs ir sadalīts trīs nodaļās, kurās ir apkopotas vērtēšanas un simulēšanas metodes, kas paredzētas energosistēmu izveidei un darbības analīzei. Pirmajā nodaļā ir parādīts sistēmdinamikas modeļa lietojuma diapazons. Otrajā nodaļā, izmantojot ilgtspējības, vērtēšanas modeļus, tiek vērtēta energosistēmu ilgtspējība gan no resursu, gan sektora lietošanas puses. Trešajā nodaļā, izmantojot inženiertehniskos modeļus, tiek analizēta un vērtēta enerģētikas sektora darbība. Monogrāfijā ir apkopoti VASSI veiktās izpētes rezultāti, lai vērtētu un modelētu energosistēmu darbību. Monogrāfija ir aktuāls informācijas avots ne tikai zinātniekiem un nozares profesionāļiem, bet arī tautsaimniecības sektora attīstībā iesaistītajiem cilvēkiem.
Abstract in English The scientific monograph is devoted to the sustainable development of energy systems. Energy supply is a unified system that includes not only manufacturers but also management systems and consumers. Scientific monograph includes energy system researches, analysis and modeling of their operation not only at the level of a single system but also a variety of heating and power system element level. The monograph includes three main chapters summarizing the evaluation and simulation methods for analyzing energy systems development and operation. The first chapter shows the range of use of the system dynamics model. In the second chapter, using sustainability, assessment models, the sustainability of energy systems is evaluated from both the resources and the sector’s user side. In the third chapter, energy sector action is analyzed and evaluated using engineering models. The monograph summarizes the results of the IESE to evaluate and simulate the operation of power systems. Monograph is relevant not only among scientists and industry professionals, but also people involved in the development of the national economy.
Reference Barisa, A., Blumberga, A., Blumberga, D., Grāvelsiņš, A., Gušča, J., Lauka, D., Kārkliņa, I., Muižniece, I., Pakere, I., Priedniece, V., Romagnoli, F., Rošā, M., Seļivanovs, J., Soloha, R., Veidenbergs, I., Vīgants, E., Vīgants, Ģ., Ziemele, J. Energy System Analysis and Modeling. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 144 p. ISBN 978-9934-22-037-1.
ID 27314