RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Coastal Economic Growth Instruments - Smart Specialisation and Blue Growth Policy

Publication Type Conference paper
Funding for basic activity State funding for education
Defending: ,
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Piekrastes teritoriju ekonomiskās izaugsmes instrumenti - viedā specializācija un "Blue Growth" politika
Title in English Coastal Economic Growth Instruments - Smart Specialisation and Blue Growth Policy
Field of research 5. Social sciences
Sub-field of research 5.2 Economics and Business
Research platform None
Authors Edgars Pudzis
Āris Ādlers
Sanda Geipele
Keywords Viedā specializācija, Blue Growth, piekrastes attistība
Abstract Pētījuma mērķis ir apkopot informāciju par tiem ieviešanas mehānismiem, kas paredzēti Jūras un piekrastes resursu izmantošanai efektīvai RIS3 (viedā specializācija) ieviešanai un novērtēt šo mehānismu efektivitāti Latvijas piekrastes teritorijās. Pētījums tika izstrādāts pamatojoties uz informāciju, kas apkopota pēc detalizētas dokumentu analīzes (ES līmeņa plānošanas dokumenti, nacionāla līmeņa plānošanas un politikas dokumenti, Reģionālā un vietēja līmeņa plānošanas politikas dokumenti) un informāciju, kas iegūtas intervijās un fokusa grupās ar nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa ekspertiem.
Abstract in English The study aims at collecting information on the deployment mechanisms for the use of marine and coastal resources for efficient use of RIS3 (smart specialisation) and to assess the effectiveness of these mechanisms in the coastal areas of Latvia. The study was developed on the basis of information collected following a detailed analysis of documents (EU level planning documents, national planning and policy documents, regional and local planning policy documents) and information obtained in interviews and focal groups with national, regional and local level experts.
Hyperlink: https://www.geo.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/gzzf/Intelektualie_sasniegumi/LU_zin_konf_tezes_GZZF_2018.pdf 
Reference Pudzis, E., Ādlers, Ā., Geipele, S. Coastal Economic Growth Instruments - Smart Specialisation and Blue Growth Policy. In: Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne: Latvijas Universitātes 76. zinātniskā konference: referātu tēzes, Latvia, Rīga, 2-2 February, 2018. Rīga: Latvijas Universitāte, 2018, pp.145-147. ISBN 978-9934-556-36-4.
Full-text Full-text
ID 27370