RTU Research Information System
Latviešu English

Publikācija: Biotechonomy Analysis Metodology

Publication Type Doctoral Thesis
Funding for basic activity State funding for education
Defending: 02.07.2018 10:00, Āzenes iela 12/1, Rīga, 115. aud.
Publication language Latvian (lv)
Title in original language Biotehonomikas analīzes metodoloģija
Title in English Biotechonomy Analysis Metodology
Field of research 2. Engineering and technology
Sub-field of research 2.7 Environmental engineering and energetics
Authors Indra Muižniece
Keywords biotehonomika, bioresursi, bioekonomika, mežizstrādes atlikumi
Abstract Aprites ekonomika, kuras galvenā sastāvdaļa ir bioekonomika (precizēts termins – biotehonomika) ir šobrīd svarīgākais jautājums tautsaimniecības attīstības kontekstā. Svarīgi no bioresursiem ražot produktus ar pēc iespējas augstāku pievienoto vērtību. Skatoties uz šo ideju plašāk, Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki ir ieviesuši biotehonomikas jēdzienu, kas ir paplašināta izpratne par bioekonomiku. Tā ir uz zinātni balstīta vietējo resursu taupīga izmantošana, radot jaunus, tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus produktus, kas ir saražoti ar inovatīvām un modernām tehnoloģijām. Tehnoloģiskie aspekti ir būtiskākie, kas resursu ieguves, apstrādes un produktu ražošanas procesā nosaka visa produkta dzīves cikla laikā radīto ietekmi uz vidi un klimatu. Biotehonomikas jautājumu izpētei ir cieša saikne ar vides inženierzinātni. Promocijas darbs veikts ar mērķi izveidot biotehonomikas analīzes metodoloģiju un aprobēt to Latvijas mežsaimniecības nozarei, lai rastu tās attīstības perspektīvas biotehonomikas kontekstā un jaunu risinājumu līdz šim nepilnīgi izmantota mežu resursa izmantošanai produktu ražošanai. Promocijas darba tēmas izklāsts strukturēts piecās tematiskās nodaļās, no kurām pirmās četras veido izstrādātā biotehonomikas analīzes metodoloģija pa līmeņiem – nacionālais, nozares, resursu un produkta, bet piektajā nodaļā iekļauta ideja nākotnes pētījumiem par transdisciplināru pieeju biotehonomikas attīstības jautājumu risināšanai. Katrā biotehonomikas analīzes līmenī izstrādātas jaunas metodoloģijas, izmantojot gan teorētiskās pētniecības metodes, gan lietišķās izpētes metodes. Metodes izmantotas gan atsevišķi, gan savstarpēji kombinējot un veidojot kompleksus metožu algoritmus. Promocijas darbs orientēts – aprobēts, uz Latvijas mežsaimniecības biotehonomikas analīzi, bet izstrādāto metodoloģiju iespējams pielāgot un izmantot arī citu ar biotehonomiku saistītu nozaru analīzei dažādās valstīs, lai turpinātu pētniecisko darbu un rastu zinātniski pamatotus un praktiski lietojamus risinājumus līdzsvarotas biotehonomikas attīstības veicināšanai valsts un nozaru līmenī. Promocijas darba ceturtajā – produktu, līmenī aizsākta inovatīva, biotehonomikas principiem atbilstoša produkta – skuju siltumizolācijas materiāla, izstrāde, lai rastu risinājumu līdz šim nepilnīgi izmantotam mežizstrādes atlikumam – svaigam vai apstrādātam skuju koku zalenim, produkta ar augstāku pievienoto vērtību radīšanai. Tādējādi promocijas darba rezultāti izmantojami gan zinātniskiem, gan praktiskiem mērķiem biotehonomikas attīstībai.
Abstract in English Circular economy, with the bioeconomy as one of its main components (the term "biotechonomy" is specified below) is currently the most important issue in the context of the development of the economy. It is important to use bioresources for the production of products with the highest possible added value. For a broader perspective, the scientists of the Riga Technical University have introduced the concept of biotechonomy, which is an extended understanding of the bioeconomy. It is a science-based and frugal utilization of indigenous resources for creating new, market-demanded and competitive products that are produced with innovative and advanced technologies. The technological aspects at resource extraction, processing and product manufacturing stages are the key factors that determine the environmental and climate impacts throughout the life cycle of the product. The research on biotechonomy issues is closely linked to environmental engineering. The doctoral thesis was conducted with the aim of establishing a methodology for biotechonomy analysis, approbating it in Latvian forestry sector to identify its development prospects and to find a solution for the reuse of a previously under-utilized forest bioresource for manufacturing of a new product. The outline of the doctoral thesis is structured into five thematic chapters, the first four of which describe the developed methodology of biotechonomy analysis at various levels - national, sectorial, resource and product, but the fifth chapter includes the idea for the future research about the transdisciplinary approach to solving biotechonomy development issues. New methodologies have been developed at each level of biotechonomy analysis by using both theoretical research methods and applied research methods. The methods are used both individually and in combination with each other so that complex algorithms of methods and formulated. The doctoral thesis is oriented and approbated on the analysis of biotechonomy within the Latvian forestry sector, but the developed methodology may also be adapted and used for analysis of other biotechonomy related sectors in other countries in order to continue the research and to find scientifically based and practical solutions for promoting balanced biotechonomy development at the state and sectorial level. At the fourth level, the product level, of the doctoral thesis, the development of an innovative product – coniferous needle thermal insulation material – that corresponds to the principles of biotechonomy, has been initiated in order to find a solution how to use this previously under-utilized logging residue – raw or pre-treated coniferous greenery – for manufacturing of product with higher added value. Therefore, the results of the doctoral thesis can be used both for scientific and practical purposes for the development of biotechonomy.
Reference Muižniece, Indra. Biotechonomy Analysis Metodology. PhD Thesis. Rīga: [RTU], 2018. 100 p.
Summary in English Summary in English
ID 27536